Thông báo

Thư mục chuyên đề

Điện Biên Phủ - Mốc vàng thời đại


01. Chiến thắng Điện Biên Phủ cột mốc vàng lịch sử . - H. : Chính trị quốc gia, 2004. - 397 tr ; 22 cm  

Tóm tắt: Phân tích nguyên nhân chiến thắng Điện Biên Phủ và nêu lên ý nghĩa quan trọng của chiến thắng Điện Biên Phủ với phong trào giải phóng dân tộc trên toàn thế giới.    

959.7041/M 10654/M 10653/M 10655/VL 2511/VL 2512/VL 2513

 

 02. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ / Nguyễn Đức Cường, Phạm Lan Hương, Nguyễn Thị Nguyên b.s

. - H. : Văn hoá thông tin, 2013. - 447 tr. ; 27 cm. - (Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)    

959.7041092/VL 7305/KC 3107

 

03. Con nhím Điện Biên Phủ: Tiểu thuyết đối thoại / Nguyễn Khắc Phục. - H. : Thanh niên, 2004. - 159 tr. ; 19 cm    

895.9223/M10798/M10799/Vv 2789/Vv 2790

 

04. Đại tướng Hoàng Văn Thái với chiến dịch Điện Biên Phủ / Hoàng Văn Thái. - H : Quân đội nhân dân, 2004. - 353 tr ; 21 cm    

Tóm tắt:Tập hợp các công trình nghiên cứu của Đại tướng về chiến cuộc Đông Xuân 1952-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ. Đồng thời nói lên những hồi tưởng của Đại tướng về chiến dịch Điện Biên Phủ    

959.7041/KC 4153/KC 4154/KC 4155/VL 2515

 

05. Đại tướng Võ Nguyên Giáp với chiến dịch Điện Biên Phủ. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 563 tr ; 27 cm   

 895.922803/KC 6398/KC 6399/KC 6400/M 11418/M 11419/M 11420/VL 2756/VL 2757

 

06. Điện Biên Phủ của chúng em. - H. : Kim Đồng, 2009. - 241 tr. ; 19 cm   

 895.9223/M 18326/M 18325/M 20587/Vv 4215

 

07. Điện Biên Phủ: Hợp tuyển công trình khoa học / Trương Vương Hồng c.b, Đinh Xuân Lâm, Phạm Chí Nhân,.... - H. : Chính trị quốc gia, 2005. - 1235 tr. ; 24 cm. - (50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)    

959.7041/M 24320

 

08. Điện Biên Phủ lắng đọng và suy ngẫm / Phạm Chí Nhân. - H. : Nxb. Văn hoá thông tin, 1994. - 168 tr. ; 19 cm    

959.7041 /Vv 660/Vv 661/Vv 659

 

09. Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử / Võ Nguyên Giáp, Hữu Mai. - H. : Quân đội nhân dân, 2000. - 476 tr ; 21 cm   

 959.7041/VL 1464/VL 1330/VL 1331/VL 1332/VL 1333/M 5829/M 5830/M 5831

 

10. Điện Biên Phủ đỉnh cao nghệ thuật chiến dịch Việt Nam. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 179 tr. ; 19 cm . -  ( Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử quân sự Việt Nam )   

Tóm tắt: Giới thiệu về Điện Biên Phủ và nghệ thuật chiến đấu của quân đội ta trong chiến dịch này. Sự phối hợp giữa bộ binh và pháo binh trong chiến dịch   

 355.4/M10707/M10708/Vv 2814

 

11. Điện Biên Phủ ký ức và nhân chứng. - Thừa Thiên Huế : Nxb.Thuận Hoá, 2004. -

192 tr. ; 19 cm    

959.7041/M 17967

 

12. Điện Biên Phủ một góc nhìn: Hồi ký / Lê Mạnh Thái. - Tái bản có bổ sung. - H. : Thanh niên, 2004. - 203 tr. ; 19 cm. - (50 năm chiến thắng Điện Biên (1954-2004)    

895.922803/M10733/Vv 2821

 

13. Điện Biên Phủ 50 năm nhìn lại / Võ Nguyên Giáp. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 353 tr ; 21 cm   

 895.922803/M 5816/M 5817/M 5818/M 12473/KC 8779/KC 8780/KC 8781/VL 3100

 

14. Điện Biên ngày ấy: Truyện ký / Quản Văn Tại. - H. : Nxb. Văn hoá dân tộc, 2003. - 120 tr. ; 19 cm   

 895.922803/M10712/M10711/Vv 2815/Vv 2816

 

15. Điện Biên Phủ nhân chứng sự kiện / Vũ Hải Đăng sưu tầm. - H. : Nxb. Quân đội nhân dân, 2004. - 328 tr. ; 19 cm   

 895.922803/M10793/M10792/Vv 2785 

 

16. Điện Biên Phủ những trận đánh đi vào lịch sử / Trịnh Ngọc Nghi. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 130 tr. ; 19 cm     

959.7041/Vv 4043

 

17. Điện Biên Phủ qua con mắt người nước ngoài / Nguyễn Đăng Vinh. - H. : Lao động, 2004. - 322 tr. ; 19 cm    

959.7041/Vv 4090

 

18. Điện Biên Phủ phóng sự tại mặt trận / Nguyễn Hồng Hà. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 172 tr. ; 19 cm   

 959.7041/Vv 4044

 

19. Điện Biên Phủ sự kiện, tư liệu / Đỗ Gia Nam, Nguyễn Đăng Vinh. - H. : Quân đội

 nhân dân, 2004. - 186 tr. ; 19 cm   

 959.7041/Vv 4045

 

20. Điện Biên Phủ Thư mục sách, báo, tạp chí ( trong nước ). - H. : Chính trị quốc gia, 2004. - 789 Tr. ; 24 cm. - (50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)  

 016.959704/VL 4100

 

21. Điện Biên Phủ tuổi trẻ lập công. - H. : Thanh niên, 2004. - 259 tr. ; 19 cm    

959.7041/M10800/M10801/Vv 2791/KC 6366/KC 6367

 

22.  Điện Biên Phủ trận thắng thế kỷ . - H. : Chính trị quốc gia, 2004. - 853 tr. ; 24 cm    

959.7041/VL 2458

 

23.  Điện Biên Phủ tuyển tập hồi ký (Trong nước ) / Đinh Xuân Dũng c.b. - H. : Chính trị quốc gia, 2004. - 1053 tr. ; 24 cm. - (50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)   

 959.7041/VL 4274/M 24322/M 24321

 

24. Đường hầm A1: Tập truyện / Đỗ Phương Linh, Nguyễn Đức Cường sưu tầm. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 161 tr. ; 19 cm    

895.9223/M10710/M10709/Vv 2818

 

25. Giờ phút Điện Biên Phủ / Jacques Raphael, Leygues; Ngô Quang Vinh dịch. - H. : Công an nhân dân, 2004. - 294 tr. ; 19 cm    

959.7041/M 17979

 

26. Huyền thoại Điện Biên / Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Chí Thanh,.... - H. : Lao động xã hội, 2007. - 415 tr. ; 29 cm. - (Uống nước nhớ nguồn)    

959.7042/M 19308

 

27. Huyền thoại đồi A1 / Phạm Quý Thích. - H. : Công an nhân dân, 2009. - 203 tr. ; 19 cm    

9597042/KC 21033/KC 21034/KC 21035

 

28. Kể chuyện Điện Biên Phủ 1953 - 1954 / Nguyễn Văn Khoan. - H. : Thông tin và truyền thông, 2009. - 161 tr. ; 21 cm   

895.922803/M 15810/M 15811/VL 4040/KC 1075/KC 1076

 

29. Kỷ vật Điện Biên. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 180 tr. ; 19 cm .   

Tóm tắtNhững hiện vật, những di tích tại Điện Biên Phủ gắn liền với những sự tích anh hùng của quân dân ta trong chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.   

895.922803/M10706/M10705/Vv 2812/Vv 2813

 

30. Một số văn kiện chỉ đạo chiến cuộc Đông Xuân 1953-1954 và chiến dịch Điện Biên Phủ. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 633 tr ; 21 cm    

959.7041/KC 6416/KC 6417/KC 6418/KC 6419/M 11237/M 11238/M 11239/VL 2701

 

31. Mùa hoa nghệ rừng: Tiểu thuyết tư liệu về Điện Biên Phủ / Hoàng Tiến. - H. : Thanh niên, 2004. - 320 tr. ; 19 cm  

895.9223/M10788/M10789/Vv 2783

 

32. Nếm trải Điện Biên: Tiểu thuyết / Cao Tiến Lê. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Quân đội nhân dân, 2003 .- 147 tr. ; 19 cm   

 895.9223/M10794/M10795/M10796/Vv 2788/Vv 2787/Vv 2786

 

33.  Nửa đời chiến trận : Hồi ký / Phạm Hồng Sơn. - H. : Quân đội nhân dân, 2007. - 89 tr. ; 21 cm    

959.704/M 16729/M 16730/VL 4249

 

34. Thiên sử vàng Điện Biên Phủ. - H. : Nxb.Thông tấn, 2004. - 171 tr ; 24 cm    

959.7/M 12315/M 12314/VL 3058

 

35. Tuyển tập thơ văn Điện Biên Phủ. - H. : Văn học, 2004. - 899 tr ; 21 cm    

895.922/VL 2942

 

36.  Từ Điện Biên Phủ đến dinh Độc Lập. - H. : Nxb. Quân đội nhân dân, 1995. - 32 tr ; 24 cm  

959.704/VL 88

 

37. Từ Đồng Quan đến Điện Biên: Hồi ức / Lê Trọng Tấn; Đỗ Thân ghi. - In lần thứ hai, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Quân đội nhân dân, 2002. - 354 tr ; 21 cm    

Tóm tắt: Cuốn sách kể về cuộc đời hoạt động cách mạng và chiến đấu của đồng chíLê Trọng Tấn    

959.7041/M 2302/VL 1467

 

38. Tướng Navarre với trận Điện Biên Phủ / Jean Pouget ; Lê Kim dịch. - H. : Nxb. Công an nhân dân, 2004. - 527 tr. ; 19 cm. - (Chào mừng 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ)   

Tóm tắt: Các mẩu chuyện kí về những công việc, kế hoạch quân sự và những sự kiện tướng Navarre bộc lộ riêng tư về mối liên quan giữa Ông và trận Điện Biên Phủ.    

840/M10698/Vv 2810

 

39. Tướng Hăng-ri-na-va với trận Điện Biên / Lê Kim. - H. : Nxb. Quân đội nhân dân, 1994. - 99 tr. ; 19 cm   

959.7042/Vv 814/Vv 815

 


Tìm sách