Thông báo

Địa chí Hà Nam

Sách về lịch sử, hương ước Hà Nam


1

 

     Lịch sử Đảng bộ thị trấn Quế : 1930-2005. - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 2006. - 109 tr. ; 27 cm     Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Quế    

Môn loại: 324.2597070959737/ĐC 529/ĐC 877

 

 

2

 

     Lịch sử đảng bộ xã Tiêu Động : Giai đoạn 1930 - 2005. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2006. - 205 tr. ; 27 cm     Ban chấp hành Đảng bộ xã Tiêu Động    

Môn loại: 324.2597070959737/ĐC 613/ĐC 879

 

 

3

 

     Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam : Từ 01-7-2007 đến 31-12-2007. - Hà Nam : Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, 2007. - T.11. - 201 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 343.59737/ĐC 634/ĐC 632/ĐC 793

 

 

4

 

     Quy ước xây dựng làng văn hóa xã An Mỹ huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 19 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 794

 

 

5

 

     Quy ước xây dựng làng văn hóa xã An Ninh huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2004. - 104 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 795

 

 

6

 

     Quy ước xây dựng làng văn hóa xã An Lão huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 38 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 796

 

 

7

 

     Quy ước xây dựng làng văn hóa xã An Nội huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 32 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 797

 

 

8

 

     Quy ước xây dựng làng văn hóa xã An Đổ huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 39 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 798

 

 

9

 

     Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Bồ Đề huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 27 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 799

 

 

10

 

     Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Bối Cầu huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 26 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 800

 

 

11

 

     Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Đồn Xá huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 19 tr, ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 801

 

 

12

 

     Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Đồng Du huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 90 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 802

 

 

13

 

     Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Hưng Công huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 20 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 803

 

 

14

 

     Quy ước xây dựng làng văn hóa xã La Sơn huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 108 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 804

15

 

     Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Mỹ Thọ huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 52 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 805

 

 

16

 

     Quy ước xây dựng làng văn hóa thị trấn Bình Mỹ huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 53 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 806

 

 

17

 

     Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Tràng An huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 20 tr. ; 27 cm   

Môn loại: 390.0959737/ĐC 807

 

 

18

 

     Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Trịnh Xá huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 30 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 808

 

 

19

 

     Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Trung Lương huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 31 tr. ; 27 cm   

Môn loại: 390.0959737/ĐC 809

 

 

20

 

     Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Vũ Bản huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 42 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 810

 

 

21

 

     Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Tiêu Động huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 15 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 811

 

 

22

 

     Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Ngọc Lũ huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 8 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 812

 

 

23

 

     Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Đinh Xá huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 10 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 813

 

 

24

 

     Quy ước làng văn hóa xã Lê Hồ huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2007. - 1 0tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 814

 

 

25

 

     Quy ước làng xã - khu dân cư văn hóa xã Nhật Tân huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2006. - 11 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 815

 

 

26

 

     Quy ước làng văn hóa xã Văn Xá huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2001. - 11 tr. ; 20 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 816

 

 

27

 

     Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Thụy Lôi huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 27 tr. ; 20 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 817

 

 

28

 

     Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Tân Sơn huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 25 tr. ; 20 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 818

 

 

29

 

     Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Ngọc Sơn huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 39 tr. ; 20 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 819

 

 

30

 

     Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Đồng Hóa huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 64 tr. ; 20 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 820

 

 

31

 

     Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Đại Cương huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 43 tr. ; 20 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 821

 

 

32

 

     Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Khả Phong huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 29 tr. ; 20 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 822

 

 

33

 

     Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Thi Sơn huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 15 tr. ; 20 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 823

 

 

34

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Đồng Lý huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2004. - 9 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 824

 

 

35

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã  Xuân Khê huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 9 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 825

 

 

36

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Hợp Lý huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2006. - 8 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 826

 

 

37

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Tiến Thắng huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2008. - 8 tr. ; 27 cm   

Môn loại: 390.0959737/ĐC 827

 

 

38

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa thị trấn Vĩnh Trụ huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2008. - 9 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 828

39

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Đạo Lý huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2008. - 9 tr. ; 27 cm   

Môn loại: 390.0959737/ĐC 829

 

 

40

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Nhân Chính huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2008. - 9 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 830

 

 

41

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Phú Phúc huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2008. - 9 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/Đc 831

42

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Văn Lý huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2007. - 10 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 832

 

 

43

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Bắc Lý huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2001. - 10 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 833

 

 

44

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Hòa Hậu huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2008. - 11 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 834

 

 

45

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Nhân Đạo huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2000. - 11 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 835

 

 

46

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Công Lý huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2007. - 11 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 836

 

 

47

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Chân Lý huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2001. - 8 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 837

 

 

48

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Nhân Khang huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2007. - 14 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 838

 

 

49

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Chính Lý huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2008. - 6 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 839

 

 

50

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Đức Lý huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2001. - 16 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 840

 

 

51

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Nhân Hưng huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2008. - 14 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 841

 

 

52

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Nhân Thịnh huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2003. - 15 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 842

 

 

53

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Nhân Bình huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 1999. - 36 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 843

 

 

54

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Nhân Mỹ huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2002. - 8 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 844

 

 

55

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Nhân Nghĩa huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2000. - 8 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 845

56

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Đọi Sơn huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. -  130 tr. ; 27 cm   

Môn loại: 390.0959737/ĐC 900

57

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Châu Sơn huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 56 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 901

 

 

58

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Mộc Bắc huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 53 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 902

 

 

59

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Tiên Ngoại huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 144 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 903

60

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Chuyên Ngoại huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 114 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 904

 

 

61

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Châu Giang huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 190 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 905

 

 

62

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Tiên Hải huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 35 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 906

 

 

63

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Mộc Nam huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 70 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 907

 

 

64

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Trác Văn huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 78 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 908

 

 

65

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Duy Hải huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 87 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 909

 

 

66

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Tiên Tân huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 111 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 910

 

 

67

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Hoàng Đông huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 151tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 911

 

 

68

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Tiên Hiệp huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 109 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 912

 

 

69

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Thị trấn Hòa Mạc huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 134 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 913

 

 

70

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Tiên Phong huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 42 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 914

 

 

71

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa thị trấn Đồng Văn huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 20 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 915

 

 

72

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Duy Minh huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 59 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 916

 

 

73

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Yên Nam huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 179 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 917

 

 

74

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Bạch Thượng huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 115 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 918

 

 

75

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Yên Bắc huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 168 tr. ; 27 cm   

Môn loại: 390.0959737/ĐC 919

 

 

76

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Tiên Nội huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 130 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 920

 

 

77

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Liêm Thuận huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 94 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 890

 

 

78

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Liêm Phong huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 107 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 891

 

 

79

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Thanh Tuyền huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 79 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 889

 

 

80

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Thanh Nguyên huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 44 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 887

 

 

81

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Thanh Tân huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 60 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 888

 

 

82

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa thị trần Kiện Khê huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 87 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 885

 

 

83

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Thanh Hương huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 102 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 886

 

 

84

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Liêm Sơn huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 265 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 884

 

 

85

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Thanh Phong huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 121 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 899

 

 

86

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Thanh Hà huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 85 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 897

 

 

87

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Thanh Hải huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 68 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 898

 

 

88

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Liêm Túc huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam. - Hà  Nam : Nxb. Hà Nam. - 105 tr. ; 27 cm   

Môn loại: 390.0959737/ĐC 896

 

 

89

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Liêm Tiết huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 61 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 895

90

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Liêm Tuyền huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 61 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 894

 

 

91

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Thanh Nghị huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 73 tr. ; 27 cm   

Môn loại: 390.0959737/ĐC 892

 

 

92

 

     Tuyển tập thơ chữ hán Nguyễn Khuyến / Tuyển chọn và dịch thơ: Trần Văn Nhĩ ; Nhuận sắc Trằn Đắc Trung. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 835 tr. ; 21 cm   

 Môn loại: 895.9221/ĐC 846

93

 

     Giới thiệu công nghệ và thiết bị có thể chuyển giao Techmart Ha Nam 2008 : (Tài liệu phục vụ Chợ công nghệ và thiết bị vùng đồng bằng sông Hồng 2008 Tp. Hà Nam, từ 16 - 19/5/2008). - H. : Trung tâm thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, 2008. - 535 tr. ; 25 cm    

Môn loại: 600/ĐC 847

 

 

94

 

     Bà mẹ Việt Nam anh hùng Hà Nam. - H. : Nxb. Hà Nam, 2001. - 319 tr. ; 27 cm     Sơ lược tiểu sử, chân dung những bà mẹ Việt Nam anh hùng của tỉnh Hà Nam.   

Môn loại: 959.704/ĐC 855

 

 

95

 

     Giải thưởng Hội mỹ thuật Việt Nam 2012 : Tác phẩm được giải thưởng Hội mỹ thuật Việt Nam và triển lãm mỹ thuật khu vực năm 2012. - H. : Nxb. Mỹ thuật, 2012. - 51 tr. ; 28 cm     Hội mỹ thuật Việt Nam    

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu các tác phẩm được giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt nam, giải thưởng triển lãm Mỹ thuật khu vực và giải thưởng ngành phê bình mỹ thuật 2012   

Môn loại: 709.597/ĐC 848

 

 

96

 

     Sơ thảo lịch sử Đảng bộ xã Đồng Du giai đoạn 1930 - 2000. - 273 tr. ; 21 cm   

Môn loại: 324.2597070959737/ĐC 874

 

 

97

 

     Lịch sử Đảng bộ xã Đồn Xá giai đoạn 1930 - 2000. - 121 tr. ; 21 cm     Ban chấp hành Đảng bộ xã Đồn Xá     

Môn loại: 324.2597070959737/ĐC 873

 

 

98

 

     Lịch sử Đảng bộ xã An Lão giai đoạn 1930 - 2000. - 163 tr. ; 21 cm     Ban chấp hành Đảng bộ xã An Lão    

Môn loại: 324.2597070959737/ĐC 872

 

 

99

 

     Lịch sử Đảng bộ xã La Sơn giai đoạn 1930 - 2005. - 228 tr. ; 21 cm     Ban chấp hành Đảng bộ xã La Sơn    

Môn loại: 324.2597070959737/ĐC 870

 

 

100

 

     Lịch sử Đảng bộ thị trấn Bình Mỹ giai đoạn 1987 - 2005. - 116 tr. ; 21 cm     Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Bình Mỹ    

Môn loại: 324.2597070959737/ĐC 869

 

 

101

 

     Lịch sử Đảng bộ xã Liêm Phong giai đoạn 1930 - 2005. - 120 tr. ; 21 cm     Ban chấp hành Đảng bộ xã Liêm Phong    

Môn loại: 324.2597070959737/ĐC 868

 

 

102

 

     Lịch sử Đảng bộ xã Thanh Lưu giai đoạn 1930 - 2000. - 105 tr. ; 21 cm     Đảng cộng sản Việt Nam    

Môn loại: 324.2597070959737/ĐC 867

 

 

103

 

     Lịch sử Đảng bộ xã Thanh Thủy giai đoạn 1930 - 2000. - 127 tr. ; 21 cm     Đảng cộng sản Việt Nam    

Môn loại: 324.2597070959737/ĐC 866

 

 

104

 

     Lịch sử Đảng bộ huyện Kim Bảng (1930 - 2005). - 206 tr. ; 21 cm     Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kim Bảng    

Môn loại: 324.2597070959737/ĐC 865

 

 

105

 

     Lịch sử Đảng bộ huyện Bình Lục (1930 - 2005). - 333 tr. ; 21 cm     Huyện ủy Bình Lục, tỉnh Hà Nam    

Môn loại: 324.2597070959737/ĐC 864

 

 

106

 

     Ảnh tư liệu lịch sử Đảng bộ xã La Sơn giai đoạn 1930 - 2005. - 17 tr. ; 21 cm     Ban chấp hành Đảng bộ xã La Sơn    

Môn loại: 324.2597070959737/ĐC 871

 

 

107

 

     Lịch sử Đảng bộ xã Nhật Tựu. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2005. - 98 tr. ; 27 cm     Ban chấp hành Đảng bộ xã Nhật Tựu    

Môn loại: 324.2597070959737/ĐC 876

108

 

     Lịch sử Đảng bộ xã An Đổ giai đoạn 1930 - 2000. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2005. - 144 tr. ; 27 cm     Ban chấp hành Đảng bộ xã An Đổ    

Môn loại: 324.2597070959737/ĐC 878

109

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Thanh Bình huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 55 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 880

 

 

110

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Thanh Thủy huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 135 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 883

 

 

111

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Thanh Lưu huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 35 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 882

 

 

112

 

     Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Thanh Tâm huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam. - 85 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 390.0959737/ĐC 881

 

 

113

 

     Chùa Việt Nam / Hà Văn Tấn, Nguyễn Văn Kự, Phạm Ngọc Long. - In lần thứ 5, có bổ sung sửa chữa.. - H. : Thế giới, 2013. - 548 tr. ; 26 cm    

Tóm tắt: Giới thiệu 122 ngôi chùa trong toàn quốc đó là các di tích văn hóa và lịch sử, các di sản quý giá của nhân dân Việt Nam    

Môn loại: 959.7/ĐC 931/KC 3111

 

 

114

 

     Cõi thế đa đoankịch bản chèo / Hoài Giao; đạo diễn Lê Huệ. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2004. - 53 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 895.9222/ĐC 862

 

 

115

 

     Ninh Bình cảnh tích thơ, phú / Hồ Nam. - Hà Nam, 2009. - 92 tr. ; 27 cm      

Môn loại: 895.9221/ĐC 860/ĐC 861

116

 

     Việt Nam Quốc sử yếu lược diễn ca / Hồ Nam. - Hà Nam, 2012. - 197 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 895.9221/ĐC 858/ĐC 859

 

 

117

 

     Mắc nợ một chiều thu : Những bài thơ phổ nhạc / Phạm Lê. - H. : Âm nhạc, 2013. - 31 tr. ; 20 cm    

Môn loại: 782.42/ĐC 926/ĐC 927/ĐC 928/ĐC 929/ĐC 930

 

 

118

 

     Gió chiều : Thơ / Phạm Lê. - H. : Hội nhà văn, 2012. - 74 tr. ; 19 cm    

Môn loại: 895.9221/ĐC 921/ĐC 922/ĐC 923/ĐC 924/ĐC 925

 


Tìm sách