Thông báo

Danh mục sách điện tử

Thư viện tỉnh


 

001 - TRI THỨC

 

001.      Hãy trả lời em tại sao? : Tập 2. CD sách nói Daisy / A. Leokum ; Trì Hoa Thỏa đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2002. - 2 CD (6 giờ)     001 - CD 54/CD 53

 

002.      Hãy trả lời em tại sao? : Tập 3. CD sách nói Daisy / A. Leokum ; Trần Thị Thanh Thuyết đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2002. - 2 CD (4 giờ)     001 - CD 52/CD 51

 

002 - SÁCH

 

004.      Đồ án CNTT về sách. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 1 CD     002 - CD 301

 

004 - XỬ LÝ DỮ LIỆU, TIN HỌC

 

005.      100 đề toán tin. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 1 CD     004 - CD 237

 

006.      Lắp ráp và cài đặt máy tính. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 1 CD     004 - CD 249

 

007.      Tạp chí echip. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 3 CD     004 - CD 250/CD 251/CD 277

 

008.      Thế giới vi tính. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, [?]. - 1 CD     004 - CD 252/CD 255

 

009.      Tin học và tầm tay : Chìa khóa kỳ diệu. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 1 CD     004 - CD 273

 

006 - CÁC PHƯƠNG PHÁP TIN HỌC ĐẶC BIỆT

 

011.      Các vấn đề về CNTT 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 1 CD     006 - CD 291

 

012.      Đào tạo công nghệ thông tin. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 4 CD     006 - CD 300/CD 299/CD 298/CD 290

 

011 - THƯ  MỤC

 

013.      Hướng dẫn các chương trình, thiết bị đọc sách nói kỹ thuật số. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - 1 CD     011.39 - CD 287

 

014.      Máy victor reader chương trình playback 2000 : Hướng dẫn sử dụng dành cho người khiếm thị. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2004. - 1 CD     011.39 - CD 288

 

025.5 - DỊCH VỤ CHO NGƯỜI SỬ DUNG

 

015.      Dịch vụ thư viện cho người khiếm thị : Cẩm nang thực hành tốt nhất. CD sách nói. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 1 CD. - (Hội đồng thư viện lưu trữ và bảo tàng Anh quốc)     025.5 - CD 104

 

027 - THƯ VIÊN, CƠ QUAN LƯU TRỮ, TRUNG TÂM THÔNG TIN TỔNG HỢP

 

016.      Tập san Thông tin thư viện phía nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2010. - 1 CD     027.005 - CD 211

 

155 - TÂM LÝ HỌC CÁ BIỆT VÀ PHÁT TRIỂN

 

018.      37 phương pháp đơn giản giúp trẻ có lòng tự tin / Hữu Khánh ; Lưu Diễm Chi đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2004. - 1 CD     155 - CD 124

 

158 - TÂM LÝ HỌC ỨNG DỤNG

 

019.      Bài học cuộc đời : Những câu chuyện khó tin có thật / Nhiều tác giả, Trì Hoa Thỏa đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2005. - 1 CD     158 - CD 129

 

020.      Bài học từ sự thất bại : CD sách nói Daisy / Bích Dậu, Duy Linh, Đoàn Khánh Quỳnh dịch ; Lưu Nguyễn Bảo Châu người đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2005. - 1 CD (2 giờ). - (Những tấm lòng cao cả)     158 - CD 100/CD 130

 

021.      Đi tìm hạnh phúc cuộc sống : CD sách nói Daisy / Rick Foster, Greg Hicks ; Nguyễn Văn Phước, Nhã Khanh, Tâm Hằng, Ngọc Hân dịch ; Ngọc Truyền người đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2005. - 1 CD (1 giờ). - (Hạt giống tâm hồn)     158 - CD 94

 

022.      Những gì mà con mãi cần đến / Nhiều tác giả ; Kim Chi đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2004. - 2 CD     158 - CD 125/CD 126

 

023.      Whale done! sức mạnh của sự khích lệ / Ken Blanchard, Ph. D. ; Phạm Tấn Hoàng đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Thành phố Hồ Chí Minh, 2006. - 1 CD     158 - CD 123

 

170 - ĐẠO ĐỨC HỌC (TRIẾT HỌC VỀ LUÂN LÝ)

 

024.      Hạt giống tâm hôn và ý nghĩa cuộc sống / Nhiều tác giả ; First News tổng hợp và thực hiện. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Thành phố Hồ Chí Minh, 2006. - 1 CD     170 - CD 127

 

025.      Nghĩa nhân và đức độ người xưa / Ngưu Chí Cường, Chu Hoa Bân ; Trần Thị Thanh Thuyết đọc. - H. : Văn hoá thông tin, 2005. - 1 CD     170 - CD 128

 

294.3 - PHẬT GIÁO

 

028.      Khi hồng hạc bay về : Đời sống và công việc / Huyền Diệu ; Thanh Thuyết dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Thành phố Hồ Chí Minh, 2005. - 1 CD. - (Hạt giống tâm hồn)     294.3 - CD 163

 

029.      Suy tưởng : (Nhật tụng cho em) / Khải Thiên ; Lê Thu Nga đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2000. - 1 CD     294.3 - CD 289

 

302 - TƯƠNG TÁC XÃ HỘI

 

030.      Cẩm nang các phép lịch sử / Hữu Khánh ; Nguyễn Thu Hiền đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2009. - 1 CD     302 - CD 134

 

306 - VĂN HOÁ VÀ THỂ CHẤT

 

033.      Du lịch văn hóa ở Việt Nam / Thu Trang ; Công Thị Nghĩa ; Lưu Diễm Chi đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2007. - 1 CD     306 - CD 139

 

034.      Văn hóa - Nghệ thuật và sinh hoạt người Sài Gòn : CD sách nói Daisy. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2004. - 1 CD. - (Các bài báo tạp chí về chủ đề Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh)     306.0959779 - CD 110

 

324.2 - ĐẢNG PHÁI CHÍNH TRỊ

 

035.      Tư tưởng HCM về Đảng cầm quyền. Tư tưởng HCM về công tác thanh niên : CD sách nói / Hoàng Chí Bảo, Đoàn Thế Hanh. - [K.đ] : [Knxb], [200?]. - 1 CD     324.2 - CD 81

 

036.      Văn kiện Đảng toàn tập : Tập 1- 25. CD sách nói. - H. : Chính trị quốc gia, [200?]. - 8 CD. - (Đảng Cộng sản Việt Nam)     324.2597071 - CD 80/CD 79/CD 78/CD 77/CD 76/CD 75/CD 74/CD 73

 

330 - KINH TẾ HỌC

 

037.      Cẩm nang kinh tế. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 1 CD     330 - CD 238

 

038.      Vác vấn đề về kinh tế học. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 1 CD     330 - CD 236

 

340 - LUẬT HỌC

 

039.      Luật pháp hiện hành. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 1 CD     340 - CD 278

 

342 - LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH

 

040.      Pháp lệnh về người tàn tật : CD sách nói Daisy / Ngọc Truyền người đọc. - H. : Chính trị quốc gia, 2005. - 2 CD     342.59708 - CD 93/CD 92

 

343 - LUẬT QUÂN SỰ, QUỐC PHÒNG, TÀI SẢN CÔNG, TÀI CHÍNH CÔNG, THUẾ, THƯƠNG MẠI (MẬU DỊCH), CÔNG NGHIỆP

 

041.      Học luật giao thông. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 1 CD     343.59709 - CD 279

 

042.      Luật thương mại quốc tế. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 1 CD     343 - CD 241

 

362 - CÁC VẤN ĐỀ PHÚC LỢI XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI

 

043.      Nhật ký Nancy / T.s. B. Sparks; Nguyệt Anh đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2009. - 1 CD     362 - CD 137

 

363.4 - VẤN NẠN LIÊN QUAN TỚI PHONG TỤC VÀ ĐẠO ĐỨC CÔNG CỘNG

 

044.      Chuyện tử tù những nỗi đau số phận : CD sách nói Daisy / Đặng Huyền ; Phan Thanh Bình người đọc. - H. : Hội nhà văn, 2005. - 1 CD (2 giờ)     363.4 - CD 86

 

372 - GIÁO DỤC SƠ ĐẲNG VÀ TIỂU HỌC

 

045.      Cánh diều đợi gió / Nhiều tác giả, Diễm Chi đọc. - H. : Nxb. Giáo dục, 2009. - 1 CD     372 - CD 136

 

046.      Hạt nắng bé con / Nhiều tác giả, Lê Thu Nga đọc. - H. : Nxb. Giáo dục, 2009. - 1 CD     372 - CD 138

 

384 - PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG (LIÊN LẠC)  VIỄN THÔNG

 

047.      Các vấn đề về mạng GSM. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 1CD     384.54065 - CD 302

 

390 - PHONG TỤC, NGHI THỨC, PHONG TỤC HỌC (HAY KHOA HỌC VỀ VĂN HÓA DÂN GIAN)

 

048.      Di sản văn hóa dân tộc trong tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam / Chu Quang Trứ. - H. : Nxb.Thuận Hoá, 1996. - 97 tr. ; 21 cm     390 - M 5115

 

049.      Phong tục các nước trên thế giới : CD sách nói Daisy / Ngọc Bách b.s ; Nguyễn Thị Xuân Trang đọc. - H. : Văn hóa, 2001. - 1 CD (3 giờ). - (Tủ sách kiến thức phổ thông)     390 - CD 38

 

050.      Phong tục các nước trên thế giới : CD sách nói Daisy / Ngọc Bách sưu tầm, b.s ; Nguyễn Thị Xuân Trang người đọc. - H. : Văn hoá thông tin, 2001. - 1 CD (3 giờ). - (Tủ sách kiến thức phổ thông)     390 - CD 101

 

051.      Tín ngưỡng, phong tục những kiêng kị dân gian Việt Nam : CD sách nói Daisy / Ánh Hồng b.s ; Lưu Diễm Chi đọc. - Thanh Hóa : Nxb.Thanh Hoá, 2005. - 1 CD     390.09597 - CD 37

 

052.      Trầu cau = Betel and Areca : Song ngữ Anh - Việt. CD sách nói Daisy / Hữu Ngọc, Lay Borton ; Phạm Tấn Hoàng đọc. - H. : Thế giới, 2004. - 1 CD (1 giờ)     390.09597 - CD 39

 

394 - PHONG TỤC CHUNG

 

054.      Miếng ngon Hà Nội / Vũ Bằng ; Nguyễn Quỳnh Chi, Nguyễn Diệp Hà. - H.. - 2 CD     394 - CD 132/CD 133

 

055.      Tết Nguyên Đán = Vietnamese Lunar new year : Song ngữ Việt - Anh / Hữu Ngọc, Lady Borton ; Val Locke, Lưu Nguyễn Bảo Châu đọc. - H. : Thế giới, 2004. - 1CD     394 - CD 131

 

056.      Tết trung thu = Mid - autumn festival : Song ngữ Việt - Anh / Hữu Ngọc, Lady Borton. - H. : Thế giới, 2009. - 1 CD     394 - CD 135

 

398 - VĂN HOÁ DÂN GIAN

 

058.      Ali Baba and the forty thieves / E. A. Teo narrator. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 1 CD     398 - CD 216

 

059.      Alice in wonderland / Diney ; Lou. S. H. narrator. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - 2 CD     398 - CD 186/CD 187

 

060.      Cinderella / Jon Davis ; Rachelle Health narrator. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - 2 CD     398.2 - CD 183/CD 195

 

061.      Công chúa thủy tề / Phương Thảo t.c. ; Thu Hiền đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Thanh Niên, 2008. - 1 CD     398.2 - CD 140

 

063.      Milly, Jilly and the bear /   Anne Mountfield ; L. S. Haw narrator. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - 2 CD     398.2 - CD 194/CD 222

 

064.      Nam hải dị nhân : CD sách nói Daisy / Phan Kế Bính ; Phạm Tấn Hoàng đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1988. - 1 CD (6 giờ)     398.20597 - CD 36

 

065.      Sindbad the sailor / Elisha A. T. narrator. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 1 CD     398 - CD 189

 

066.      Sleeping Beauty /  Brothers Grimm ; Nancy narrator. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - 2 CD     398.2 - CD 196/CD 218

 

067.      The crocodile and the colorful headbands / M. D. Lee ; C. Eng narrator. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - 2 CD     398.2 - CD 184/CD 185

 

068.      The lost kid / Jonathan ; Calvin E. narrator. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - 2 CD     398 - CD 197/CD 188

 

069.      The pied piper / E. A. Teo narrator. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 1 CD     398 - CD 227

 

070.      The Sly fox and the little Red Hen / Mandy Ross ; Yen Chau narrator. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - 1 CD     398.2 - CD 192

 

071.      The sly fox and the little red hen : CD sách nói Daisy / Mandy Ross ; Yến Châu đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - 1 CD     398.2 - CD 40

 

072.      The three billy goats gruff / Irene Yates ; Chau Yen narrator. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - 1 CD     398.2 - CD 193

 

073.      The three billy goats gruff : CD sách nói Daisy / I. Yates ; Yến Châu đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - 1 CD     398.2 - CD 46

 

074.      The Ugly duckling /  Lynne Bradbury ; Calvin Eng narrator. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - 2 CD     398.2 - CD 191/CD 219

 

075.      Truyện cổ Anđécxen : CD sách nói Daisy. 3 tập / Trần Minh Tâm dịch. - H. : Hội nhà văn, 2005. - 6 CD. - (20 năm ngày sinh Andersen)     398.2 - CD 47/CD 45/CD 44/CD 43/CD 42/CD 41

 

076.      Truyện cổ tích Phương Đông : CD sách nói Daisy / Chu Mai, Phạm Văn Vịnh sưu tầm, biên dịch ; Thu Hiền đọc. - H. : Văn hoá thông tin, 2005. - 1 CD (5 giờ)     398.2 - CD 35

 

077.      Truyện cổ tích. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 1CD     398.2 - CD 253

 

078.      Truyện kể các loài thú / Lê Vũ Khôi ; Thanh Thuyết đọc. - H. : Nxb. Giáo dục, 2009. - 1 CD     398.2 - CD 141

 

079.      Why crows are black / O. Series ; Quynh Anh narrator. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - 1 CD     398.2 - CD 180/CD 181

 

407 - GIÁO DỤC, QUẢN LÝ, CÁC ĐỀ TÀI LIÊN QUAN

 

080.      Phương pháp tiếp thu ngoại ngữ : CD sách nói Daisy / Nguyễn Công Hàm ; Trương Thị Kim Chi đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 1 CD     407 - CD 50

 

428 - CÁCH SỬ DỤNG TIẾNG ANH CHUẨN (NGÔN NGỮ HỌC QUY CHUẨN) NGÔN NGỮ HỌC ỨNG DỤNG

 

081.      900 tình huống tiếng anh trong cuộc sống = 900 English stuations the life : Cuộc sống ở thành phố, cuộc sống gia đình. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 1 CD     428 - CD 240

 

082.      Helen Keller / V. W. Brooks ; S. Maguire narrator. - TP. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007. - 1 CD     428 - CD 217

 

509 - LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ, CON NGƯỜI

 

083.      Marie Curie / Lưu Dung Bảo ; Trần Xuân Nguyệt Anh đọc. - H. : Công an nhân dân, 2005. - 1 CD     509.2 - CD 120

 

523 - CÁC THIÊN THỂ VÀ HIỆN TƯỢNG THIÊN VĂN CỤ THỂ

 

084.      Stephen Hawking / Quách Tương Tử ; Lê Văn Thuận dịch ; Trương Thị Kim Chi đọc. - H. : Nxb. Giáo dục, 2005. - 1 CD     523 - CD 121

 

530 - VẬT LÝ HỌC

 

085.      Albert Einstein / Trần Khải Trung ; Nguyễn văn Mậu dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 1 CD     530 - CD 179

 

086.      Isaac Newton : CD sách nói Daisy / La Phạm Ý ; Mai Bá Tùng đọc. - H. : Nxb. Giáo dục, 2005. - 1 CD (2 giờ)     530.092 - CD 48

 

540 - HÓA HỌC VÀ NHỮNG KHOA LIÊN KẾT

 

087.      Alfred Nobel / La Phạm Ý ; Nguyễn Văn Mậu dịch ; Trần Xuân Nguyệt Anh đọc. - H. : Nxb. Giáo dục, 2005. - 1 CD     540. 92 - CD 122

 

551 - ĐỊA CHẤT HỌC, THUỶ HỌC, KHÍ TƯỢNG HỌC

 

088.      Bí mật về đại dương / Masachi Oshi ; Phan Hà Sơn dịch ; Trấn Thị Thu Hiền đọc. - H. : Nxb. Hà Nội, 2004. - 1CD     551 - CD 119

 

570.9 - LỊCH SỬ, ĐỊA LÝ, CON NGƯỜI

 

089.      Charles Darwin : CD sách nói Daisy / Chung Kiên ; Phan Thanh Bình đọc. - H. : Nxb. Giáo dục, 2005. - 1 CD (3 giờ)     570.92 - CD 49

 

590 - ĐỘNG VẬT HỌC

 

090.      Thế giới khoa học động vật / Nguyễn Viết Chi dịch ; Kim Chi đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2004. - 2 CD     590 - CD 259/CD 260

 

61 - SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN CÁ NHÂN

 

092.      Bí quyết vận khí để trị bệnh : CD sách nói Daisy / Phan Văn Chính ; Ng. Thụy Môn người đọc. - Cà Mau : Nxb. Mũi Cà Mau, 2004. - 1 CD     619.5 - CD 68

 

093.      Xa lộ thông tin sức khỏe : CD sách nói Daisy / Châu Yên, Thụy Miên, Uyên Phi, Kiều Oanh dịch ; Hải Anh đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2008. - 1 CD (5 giờ)     613 - CD 6

 

611 - GIẢI PHẪU HỌC, TẾ BÀO HỌC, MÔ HỌC NGƯỜI

 

094.      Cơ thể học. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 1 CD     611 - CD 303

 

615 - DƯỢC LÝ HỌC VÀ ĐIỀU TRỊ HỌC

 

095.      Cây nhà lá vườn vị thuốc chữa bệnh và làm đẹp : CD sách nói Daisy / Công Anh sưu tầm, b.s ; Phan Thanh Bình người đọc. - H. : Văn hoá dân tộc, 2007. - 1 CD     615.8 - CD 64

 

096.      Du lịch Huế. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 1 CD     615.9749 - CD 230

 

097.      Những cách giải độc nhanh chóng : CD sách nói Daisy / Nguyễn Đình Cửu, Cao Tuyết Minh b.s ; Nguyễn Lệ Thu đọc. - H. : Lao động, 2009. - 2 CD (5 giờ)     615.9 - CD 61/CD 60

 

098.      Vị thuốc chữa bệnh bằng rau củ quả : CD sách nói Daisy / Bích Ngọc ; Thanh Thuyết đọc. - H. : Lao động, 2009. - 1 CD (1 giờ)     615.8 - CD 62

 

099.      Xoa bóp - bấm huyệt giảm béo tăng vẻ đẹp / Hoàng Hiểu Kiệt ; Hà Kim Sinh dịch ; Lê Thị Minh Thủy đọc. - H. : Thể dục thể thao, 2002. - 1 CD     615 - CD 114

 

100.      Xoa bóp - bấm huyệt giảm béo tăng vẻ đẹp : CD sách nói Daisy / Hoàng Hiểu Kiệt ; Hà Kim Sinh dịch ; Lê Thị Minh Thủy người đọc. - H. : Thể dục thể thao, 2002. - 1 CD. - (Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa (Thư viện) 2005)     615.81 - CD 108

 

616 - BỆNH TẬT

 

101.      Bệnh ung thư ở phụ nữ : CD sách nói Daisy / Phương Hà b.s ; Nguyễn Thị Kim Chi đọc. - H. : Phụ nữ, 2005. - 2 CD (4 giờ)     616.99 - CD 59/CD 58

 

102.      Cách nhận diện sớm những triệu chứng ung thư / Nguyễn Nguyên Quân; Trần  Thị Thanh Thuyết đọc. - Đà Nẵng : Nxb.Đà Nẵng, 2005. - 1 CD     616 - CD 113

 

618 - CÁC NGÀNH Y HỌC KHÁC  PHỤ KHOA VÀ SẢN KHOA

 

103.      Phòng chữa bệnh ở người cao tuổi / Nghiêm Thị Huệ ; Xuân Trang đọc. - H. : Văn hoá thông tin, 2004. - 3 CD     618 - CD 115/CD 116/CD 117

 

621 - VẬT LÝ HỌC ỨNG DỤNG

 

104.      James Watt / Quách Lục Vân, Lí Ngọc Đường ; Lê Văn Thuận dịch ; Phạm Tấn Hoàng đọc. - H. : Nxb. Giáo dục, 2005. - 1 CD     621 - CD 118

 

105.      Sổ tay tra cứu IC : điện tử, tin học. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 1 CD     621.381 - CD 276

 

624 - KỸ THUẬT XÂY DỰNG

 

107.      Nghiệp vụ tư vấn, giám sát : Dành cho các nhà xây dựng. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 1 CD     624 - CD 276

 

630 - NÔNG NGHIỆP VÀ NHỮNG CÔNG NGHỆ LIÊN HỆ

 

108.      Bí quyết giúp nhà nông làm giàu / Nhiều tác giả ; Xuân Trang đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2004. - 2 CD     630 - CD 257/CD 258

 

649 - NUÔI DẠY CON; CHĂM SÓC NGƯỜI THIỂU NĂNG VÀ ỐM ĐAU TẠI NHÀ

 

120.      Những sai lầm thường gặp trong việc giáo dục con cái : CD sách nói Daisy / Nguyễn Ngọc Phương b.s ; Trương Thị Kim Chi đọc. - H. : Phụ nữ, 2006. - 1 CD (4 giờ)     649 - CD 1

 

121.      Phút dành cho cha / S. Johnson, M. D. ; Nguyễn Văn Phước....b. d. ; Trì Hoa Thỏa đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Thành phố Hồ Chí Minh, 2005. - 1 CD     649 - CD 283

 

122.      Phút dành cho cha : CD sách nói Daisy / S. Johnson, M. D. ; Nguyễn Văn Phước, Ngọc Hân,... dịch ; Trì Hoa Thỏa người đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2005. - 1 CD (2 giờ). - (Hạt giống tâm hồn)     649 - CD 91

 

123.      Phút dành cho mẹ : CD sách nói Daisy / S. Johnson, M. E. ; Nguyễn Văn Phước, Ngọc Hân, Kim Nhung, Song Phương dịch ; Thanh Thuyết đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2005. - 1 CD (2 giờ). - (Hạt giống tâm hồn)     649 - CD 63

 

690 - NHÀ VÀ XÂY DỰNG

 

126.      Thư viện nhà vui. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 1 CD     690 - CD 229

 

746 - NGHỆ THUẬT DỆT MAY

 

137.      10000 fashions. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 1 CD     746.92 - CD 297

 

781 - NGUYÊN LÝ CHUNG VÀ THỂ LOẠI ÂM NHẠC

 

141.      Ca trù Thăng Long Hà Nội. - H. : Âm nhạc, 2014. - 8 CD     Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nhà xuất bản Âm nhạc     781.62597 - CD 201/CD 202/CD 203/CD 204/CD 205/CD 206/CD 207/CD 210

 

782 - THANH NHẠC

 

143.      Gửi phương xa : Nhạc tuyển văn nhĩ / Trần Văn Nhĩ. - H. : Âm nhạc, 2009. - 2 CD     782.42 - CD 208/CD 209

 

144.      Nhạc nghi lễ. - H. : Âm nhạc, [?]. - 4 CD     Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch     782.42 - CD 212

 

145.      Về đây Thư viện Quốc gia Việt Nam : CD sách nói / Thành Đức nhạc và lời ; Minh Quang, Ngân Thương thể hiện. - H. : Thư viện quốc gia Việt Nam, 2012. - 1 CD. - (95 năm thành lập Thư viện Quốc gia Việt Nam)     782.42 - CD 112

 

784 - NHẠC CỤ, NHÓM HOÀ TẤU VÀ ÂM NHẠC LIÊN QUAN

 

146.      Thổn thức một hồn quê / Văn Nhĩ. - [K.đ] : [Knxb], [200?]. - 1 CD     784.42 - CD 72

 

800 - VĂN HỌC

 

155.      Đôi hoa tai ở Frankfurt / Reg Wright ; Shannon Maguire, Lê Thu Nga đọc. - Đồng Nai : Nxb.Đồng Nai, 2009. - 1 CD     800 - CD 142

 

807 - GIÁO DỤC, NGHIÊN CỨU, CÁC ĐỀ TÀI LIÊN QUAN

 

156.      100 bài luận văn hay. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 1 CD     807 - CD 242

 

157.      Những câu chuyện bổ ích và lý thú : Truyện đọc bổ trợ môn Đạo đức ở Tiểu học. CD sách nói Daisy / Lưu Thu Thủy, Trần Thị Xuân Hương ; Trần Đình Phú Lộc đọc. - H. : Nxb. Giáo dục, 2008. - 1 CD (3 giờ)     807 - CD 10

 

808 - TU TỪ HỌC VÀ SƯU TẬP VĂN BẢN VĂN HỌC CỦA HAI NỀN VĂN HỌC TRỞ LÊN

 

162.      20 truyện tuyệt tác = 20 selected short stories / Lê Bá Kông ; Angela Ho,Phạm Tấn Hoàng đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2009. - 1 CD     808 - CD 152

 

163.      Bữa tiệc trong vườn : Song ngữ Anh - Việt / K. Mansfield ; Shannon, Lê Thu Nga đọc. - Đồng Nai : Nxb.Đồng Nai, 2009. - 1 CD     808 - CD 143

 

164.      Chữ tâm trong công việc : CD sách nói Daisy / Hà Hải Châu tuyển chọn ; Thu Hiền người đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2005. - 2 CD (2 giờ). - (Tình yêu và cuộc sống)     808.83 - CD 99/CD 98

 

165.      Còn ai đó yêu thương bạn / Nhiều tác giả ; Kim Chi đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2004. - 1 CD     808.83 - CD 296

 

166.      Giáng sinh nhiệm màu / Nhiều tác giả ; Lê Thu Nga. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2007. - 1 CD     808 - CD 154

 

167.      Hãy cam đảm và tốt bụng / Nhiều tác giả ; Kim Chi đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2004. - 1 CD     808.83 - CD 295

 

168.      Hãy là chính mình : CD sách nói Daisy / Trần Quốc Khôi, Trần Thời dịch ; Phạm Ngọc Lan Anh đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2004. - 1 CD (2 giờ)     808.83 - CD 4

 

169.      Phút dành cho mẹ / S. Johnson, M. D.; Nguyễn Văn PHước, Ngọc Hân..... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Thành phố Hồ Chí Minh, 2005. - 1 CD. - (Hạt giống tâm hồn)     808 - CD 165

 

170.      Tình yêu không có tuổi : Tuyển chọn: Nhóm Smee và Vũ Phạm Hương Hằng / Hồng Hoa đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2007. - 1 CD     808 - CD 155

 

813 - TIÊU THUYẾT MỸ BẰNG TIẾNG ANH

 

171.      Đi tìm hạnh phúc cuộc sống / R. Foster, G. Hicks ; Nguyễn Văn Phước..... - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 1 CD. - (Hạt giống tâm hồn)     813 - CD 284

 

172.      Ngôn ngữ của trái tim / Kim Chi đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2004. - 2 CD     813 - CD 157/CD 158

 

173.      Những con chim ẩn mình chờ chết : Dịch theo bản tiếng Pháp / C. M. Cullough. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2009. - 1 CD     813 - CD 161

 

174.      Once upon a crime / C. Keene ; E. A. Teo narrator. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - 1 CD     813 - CD 223

 

175.      Roxie and the hooligans / P. R. Naylor ; Simon, Schuster publisher ; S. Maguire narrator. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007. - 1 CD     813 - CD 224

 

176.      The hardy boys / Franklin W. Dixon ; Anne M. F. narrator. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - 1 CD     813 - CD 190

 

177.      The Turtle / C. Rylant ; S. Maguire narrator. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007. - 1 CD     813 - CD 221

 

178.      Thoát vòng tăm tối : Song ngữ Việt - Anh. / Helen Keller ; Rachelle Health, Hồ Thị Ngọc BÌnh đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Thành phố Hồ Chí Minh, 2009. - 1 CD     813 - CD 149

 

179.      Uncle Peter's amazing Chinese wedding / L. Look ; N.B. M. Ismall narrator. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - 1 CD     813 - CD 225

 

823 - TIỂU THUYẾT ANH

 

180.      A narrow squeak and other animal stories / D. K. Smith ; S. Maguire narrator. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007. - 1 CD     823 - CD 228

 

181.      Cranford xã hội đài các : song ngữ Anh - Việt / Gaskell, E. ; S. M., Lê Thu Nga đọc. - Đồng Nai : Nxb.Đồng Nai, 2003. - 1 CD     823 - CD 162

 

182.      Harry Potter và hòn đá phù thủy 1 / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch ; Quỳnh Anh... đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2009. - 1 CD     Tập 1     823 - CD 159

 

183.      Harry Potter và phòng chứa bí mật 2 / J. K. Rowling ; Lý Lan dịch ; Quỳnh Anh... đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2009. - 1 CD     Tập 2     823 - CD 160

 

184.      Hãy bay đi cánh hồng xinh : Song ngữ Việt - Anh. CD sách nói Daisy / H. E. Bates ; Ms. Shannon Maguier, Lưu Diễm Chi người đọc. - Đồng Nai : Tổng hợp, 2009. - 1 CD (1 giờ)     823 - CD 70

 

185.      Jane Eyre : Song ngữ Anh - Việt / Nhóm Nam Ngư ; Val Locke, Lê Thu Nga đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Thanh Niên, 2009. - 1 CD     823 - CD 153

 

186.      Poppet / D. K. Smith ; N. B. M. Ismail narrator. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 1999. - 1 CD     823 - CD 226

 

187.      Toại nguyện = As you like it / Shakespeare; Nancy, Lê Thu Nga đọc. - Đà Nẵng : Nxb.Đà Nẵng, 2009. - 1 CD. - (Hạt giống tâm hồn)     823 - CD 164

 

840 - VĂN HỌC THUỘC NHỮNG NGÔN NGỮ RÔMAN - VĂN HỌC PHÁP

 

191.      Thầy đã sưởi ấm trái tim em / Như Soan b.d. ; Trần Đình Phú Lộc đọc. - H. : Nxb. Trẻ, 2008. - 1 CD     840 - CD 170

 

843 - TIỂU THUYẾT PHÁP

 

192.      Night / E. Wiesel ; S. Maguire. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007. - 1 CD     843 - CD 213

 

193.      Trong gia đình : Tác phẩm văn học cổ điển chọn lọc / H. Malot ; Ánh Tuyết đọc. - H. : Thanh Niên, 2009. - 2 CD     843 - CD 215/CD 214

 

853 - TIỂU THUYẾT ITALIA

 

194.      Baby Animals / Bernice Rappoport ; Kai Ming Lau narrator. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - 2 CD     853 - CD 182/CD 198

 

195.      Pinocchio / Rene Cloke. - TP. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - 2 CD     853 - CD 199/CD 220

 

891 - VĂN HỌC ĐÔNG ÂU - ÂU VÀ CELT

 

196.      Cánh buồm đỏ thắm / Phan Hồng Giang dịch ; Thanh Trúc đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2004. - 3 CD     891.73 - CD 263/CD 261/CD 262

 

197.      Kiến và chim bồ câu = The ant and the pigeon : Song ngữ Anh - Việt. CD sách nói Daisy / Lev Tolstoy ; Saigonbook dịch ; Kai Ming Lau, Lưu Diễm Chi đọc. - Đà Nẵng : Nxb.Đà Nẵng, 2002. - 1 CD (3 giờ)     891.7 - CD 15

 

198.      Người nhạc sĩ mù : CD sách nói Daisy / V. Kô - Rô - Len - Kô ; Nguyễn Văn Sỹ dịch ; Xuân Trang người đọc. - H. : Văn hóa, 2005. - 2 CD     891.73 - CD 89/CD 90

 

895 - VĂN HỌC ĐÔNG Á VÀ ĐÔNG NAM Á  VĂN HỌC HÁN- TẠNG

 

200.      101 truyện ngắn hay Việt Nam : CD sách nói Daisy / Đinh Thị Nhài người đọc. - H. : Hội nhà văn, 2004. - 2 CD. - 2 tập. - (Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa (thư viện) 2004)     895.9223008 - CD 96/CD 95

 

216.      Bài học làm người : CD sách nói Daisy / Nhóm Nhân Văn ; Thu Hiền đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2006. - 2 CD (5 giờ)     895.9223008 - CD 24/CD 23

 

217.      Bất hạnh không của riêng ai : CD sách nói Daisy / Trần Thị Hương ; Thanh Thuyết đọc. - H. : Lao động, 2003. - 1 CD (9 giờ)     895.922803 - CD 30

 

218.      Bí mật về ông già No-en : Câu chuyện đêm giáng sinh. CD sách nói Daisy / Mai Hương b.s ; Trần Xuân Nguyệt Anh đọc. - H. : Lao động xã hội, 2006. - 1 CD (2 giờ)     895.9223 - CD 3

 

219.      Bóng trăng trắng ngà / My Lăng ; Phạm Tấn Hoàng đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2008. - 1 CD. - (Tủ sách tuổi mới lớn)     895.922 - CD 178

 

222.      Cánh đồng bất tận : CD sách nói Daisy / Nguyễn Ngọc Tư ; Thanh Thuyết, Ngọc Truyền,... người đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2005. - 2 CD (6 giờ). - (Những truyện hay và mới nhất)     895.9223 - CD 97/CD 69

 

234.      Chuyện nắng : CD sách nói Daisy / Phan Hồn Nhiên, Hải Miên ; Đỗ Thị Tuyết Lan, Phan Ngọc Phương Uyên, Phạm Nguyễn Quỳnh Anh đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2009. - 1 CD (3 giờ)     895.9223 - CD 33/CD 32

 

235.      Con ma da chiếc lược ngà : CD sách nói Daisy / Nguyễn Quang Sáng ; Phạm Tấn Hoàng đọc. - H. : Hội nhà văn, 2008. - 1 CD (6 giờ)     895.9223 - CD 13

 

236.      Cuộc phiêu lưu của ong vàng / Đoàn Giỏi ; Phú Lộc đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2005. - 1 CD     895.922 - CD 172

 

237.      Cuộc phiêu lưu của ong vàng : CD sách nói Daisy / Vũ Duy Thông ; Lưu Nguyễn Bảo Châu người đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2005. - 1 CD (1 giờ). - (Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa (thư viện) 2006)     895.9223 - CD 102

 

238.      Đất rừng phương nam / Đoàn Giỏi ; Phú Lộc đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn học, 2009. - 1 CD     895.922 - CD 173

 

240.      Dế mèn phiêu lưu ký / Tô Hoài ; Trần Thị Thanh Thuyết. - H. : Hội nhà văn, 2005. - 1 CD     895.922 - CD 176

 

241.      Để tặng mẹ : CD sách nói Daisy / Trần Tiễn Cao Đăng, Tuyết Anh ; Thanh Thuyết đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2006. - 1 CD (2 giờ)     895.9228008 - CD 18

 

263.      Gọi bình yên quay về : CD sách nói Daisy / Lê Quốc Nam ; Trần Đình Phú Lộc đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2007. - 2 CD (6 giờ)     895.922803 - CD 31/CD 27

 

264.      Hà Nội 36 phố phường. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Thời nay, 2004. - 2 CD     895.9223 - CD 145/CD 266

 

267.      Hôm qua tôi đã khóc / Ngọc Ánh ; Lưu Nguyễn Bảo Châu đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2009. - 1 CD     895.922 - CD 150

 

270.      Hưng Đạo Vương / Phan Kế Bính ; Phan Thanh Bình đọc. - H. : Văn hoá thông tin, 2006. - 1 CD     895.922 - CD 167

 

322.      Một bông hồng cho cha : CD sách nói Daisy / Võ Hồng ; Thùy Linh đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2004. - 1 CD (2 giờ)     895.92234 - CD 2

 

323.      Một chuyến đi xa : CD sách nói Daisy. Giải thưởng văn học thiếu nhi của Hội nhà văn / Đào Duy ; Lê Thu Nga người đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1996. - 1 CD (1 giờ). - (Tủ sách tuổi hồng)     895.9223 - CD 106

 

326.      Người mẹ tuyệt vời : CD sách nói Daisy / Thiên Kim ; Trương Thị Phương Mai đọc. - H. : Nxb. Mỹ thuật, 2008. - 1 CD (2 giờ)     895.9223 - CD 29

 

331.      Nhân cách tìm ở đâu : CD sách nói Daisy / Thượng Hồng, Thiên Thanh ; Thanh Thuyết đọc. - H. : Thanh Niên, 2008. - 1 CD (2 giờ)     895.9223408 - CD 12

 

332.      Nhân và quả xưa...nay : CD sách nói Daisy / Thanh Thuyết đọc. - H. : Văn hoá thông tin, 2009. - 1 CD (5 giờ)     895.92234 - CD 28

 

333.      Như Thị / Đỗ Hồng Ngọc ; Trần Thị Thanh Thuyết đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn nghệ, 2010. - 1 CD     895.922 - CD 151

 

334.      Những chuyện ngoại giao nổi tiếng : CD sách nói Daisy / Lưu Văn Lợi ; Đinh Thị Nhài người đọc. - H. : Công an nhân dân, 2004. - 1 CD. - (Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa (Thư viện) 2004)     895.922803 - CD 109

 

335.      Những con gấu bông : CD sách nói Daisy / Nguyễn Nhật Ánh ; Nguyệt Anh đọc. - H. : Kim Đồng, 2002. - 1 CD (2 giờ). - (Kính vạn hoa ; T.2)     895.9223 - CD 9

 

336.      Những mẩu chuyện về hoạt động tình báo : CD sách nói Daisy / Lê Văn Yên ; Mai Thị Lan người đọc. - H. : Nxb. Hà Nội, 2004. - 2 CD. - 2 tập     895.9223 - CD 84/CD 85

 

337.      Những mùa hè đi qua : Tác phẩm tham dự cuộc thi Văn học thiếu nhi "Vì tương lai đất nước" lần 3. CD sách nói Daisy / Thùy An ; Hiền Hòa đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2008. - 1 CD (1 giờ)     895.9223 - CD 14

 

338.      Những người con hiếu thảo / Ngọc Hà đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2009. - 1 CD     895.922 - CD 156

 

355.      Ông thầy nóng tính / Nguyễn Nhật Ánh ; Diễm Chi đọc. - H. : Kim Đồng, 2002. - 1 CD. - (Kính vạn hoa. T.4)     895.922 - CD 171

 

365.      Sâm Cầm / Phạm Hải Anh , Lê Minh Hà ; Nguyễn Hồng Vân đọc. - H. : Nxb. Hà Nội, 2008. - 2 CD     Thư viện Hà Nội     895.922 - CD 169/CD 168

 

382.      Tấm áo cuối cùng : CD sách nói Daisy / Tạ Duy Anh ; Thu Hà đọc. - H. : Lao động, 2004. - 2 CD (2 giờ)     895.9223 - CD 22/CD 21

 

383.      Tâm hồn cao thượng : Tuyển chọn từ cuộc thi viết ngắn Tâm hồn cao thượng do Báo Tuổi Trẻ tổ chức / Lưu Nguyễn Bảo Châu đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1999. - 1 CD     895.9223 - CD 282

 

384.      Tâm hồn cao thượng : Tuyển chọn từ cuộc thi viết ngắn Tâm hồn cao thưởng do Báo Tuổi trẻ tổ chức / Lưu Nguyễn Bảo Châu người đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 1999. - 1 CD (3 giờ). - (Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa (thư viện) 2006)     895.9223 - CD 103

 

385.      Tấm ván phóng dao : Tiểu thuyết / Mạc Can. - H. : Hội nhà văn, 2006. - 2 CD     895.9223 - CD 268/CD 269

 

405.      Tiểu thuyết lá trầu xanh / Nguyễn Hồng Nhung ; Ngọc Truyền đọc. - H. : Hội nhà văn, 2009. - 1 CD     895.922 - CD 175

 

406.      Tôi là Bêtô : CD sách nói Daisy / Nguyễn Nhật Ánh ; Trương Thị Kim Chi đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2007. - 1 CD (2 giờ)     895.9223 - CD 5

 

408.      Truyện ngắn / Nguyễn Đỗ Phú, Nguyễn Thị Ngọc Tú, Nguyễn THị Thu Huệ ; Nguyễn Ngọc Truyền, Lê Thu Nga đọc. - H. : Phụ nữ, 2003. - 1 CD     895.9223008 - CD 281

 

409.      Truyện ngắn 5 tác giả nữ / Y Ban, Thùy Dương, Võ Thị Xuân Hà..... - Tp. Hồ Chí Minh : Công an nhân dân, 2008. - 1 CD     895.922 - CD 177

 

410.      Truyện ngắn dành cho lứa tuổi nhi đồng : CD sách nói Daisy / Phong Thu ; Trần Thị Thanh Thuyết đọc. - H. : Nxb. Giáo dục, 2006. - 2 CD (2 giờ)     895.9223 - CD 34/CD 20

 

411.      Truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư / Nguyễn Ngọc Tư ; Trần Hoàng đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hoá Sài Gòn, 2009. - 1 CD     895.922 - CD 174

 

463.      Vị thánh trên bục giảng : CD sách nói Daisy / Tấn Hoàng đọc. - H. : Nxb. Giáo dục, 2009. - 2 CD (6 giờ)     895.9223 - CD 26/CD 25

 

464.      Vượt ngục Côn Lôn / Bùi Văn Toản ; Trì Hoa Thỏa đọc. - H. : Nxb. Trẻ, 2004. - 1 CD     895.922 - CD 166

 

465.      Xác chết báo hận : Tiểu thuyết. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 1 CD     895.9223 - CD 270

 

466.      Xin lỗi mày, tai to : CD sách nói Daisy / Nguyễn Nhật Ánh ; Quỳnh Anh đọc. - H. : Kim Đồng, 2002. - 1 CD (2 giờ). - (Kính vạn hoa ; T.5)     895.9223 - CD 8

 

900 - ĐỊA LÝ VÀ LỊCH SỬ

 

472.      History of century. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 3 CD     900 - CD 292/CD 293/CD 294

 

907 - GIÁO DỤC, NGHIÊN CỨU, CÁC ĐỀ TÀI LIÊN QUAN VỀ LỊCH SỬ

 

473.      Ôn tập thi vào các trường đại học và cao đẳng môn Lịch Sử : CD sách nói giáo khoa Daisy / Đoàn Công Tương, Nguyễn Duy Lễ, Lê Văn Minh ; Diễm Chi, Minh Thủy,... người đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2004. - 1 CD     907 - CD 107

 

909 - LỊCH SỬ THẾ GIỚI

 

476.      Lịch sử thế giới. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 1 CD     909 - CD 245

 

910 - ĐỊA LÝ VÀ DU LỊCH

 

478.      Di sản thế giới, Việt Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 1 CD     910 - CD 235

 

479.      Du lịch vòng quanh thế giới. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, [?]. - 1 CD     910 - CD 256

 

480.      Hướng dẫn học và ôn tập địa lý trung học phổ thông : sách nói giáo khoa / Nguyễn Cao Phương, Phạm Thị Sen, Phí Công Việt. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - 1 CD     910.076 - CD 280

 

914 - ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH Ở CHÂU ÂU

 

482.      Du lịch London. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 1 CD     914.2 - CD 232

 

483.      Kể chuyện về Đan Mạch đất nước " bé hạt tiêu" : 200 năm ngày sinh Andersen / Trần Minh Tâm  dịch. - H. : Thế giới, 2005. - 1 CD     Quỹ Đan Mạch phát triển, hợp tác và giao lưu Văn hóa Việt Nam - Đan Mạch     914.89 - CD 267

 

484.      Kể chuyện về Đan Mạch đất nước "bé hạt tiêu" : CD sách nói Daisy / Trần Minh Tâm dịch. - H. : Thế giới, 2005. - 1 CD. - (20 năm ngày sinh Andersen)     914.89 - CD 56

 

915 - ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH Ở CHÂU Á

 

486.      Các bài báo tạp chí về chủ đề Sài Gòn -Thành phố Hồ Chí Minh / Thanh Trúc đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2004. - 1 CD     915.9779 - CD 286

 

487.      Địa chí Hải Dương : CD sách nói / Nguyễn Đình Cần, Hà Huy Chương, Hà Bạch Đằng,.... - H. : Chính trị quốc gia, 2008. - 1 CD     Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương     915.9734 - CD 82

 

488.      Địa lý Việt Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 1 CD     915.97 - CD 246

 

489.      Du lịch Hongkong. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 1 CD     915.1 - CD 233

 

490.      Du lịch văn hóa ở Việt Nam : CD sách nói Daisy / Thu Trang, Công Thị Nghĩa ; Lưu Diễm Chi đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2001. - 1 CD (7 giờ)     915.97 - CD 57

 

491.      Du lịch Việt Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 1 CD     915.97 - CD 248

 

492.      Lịch sử và địa danh Sài Gòn : CD sách nói Daisy. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2004. - 1 CD. - (Các bài báo tạp chí về chủ đề Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh)     915.9779 - CD 55

 

493.      Việt Nam travel. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 1 CD     915.97 - CD 272

 

920 - TIỂU SỬ, PHẢ HỆ HỌC, HUY HIỆU

 

494.      500 người nổi tiếng thế giới. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 1 CD     920 - CD 271

 

495.      Nhân vật Sài Gòn : CD sách nói Daisy. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2004. - 1 CD. - (Các bài báo tạp chí về chủ đề Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh)     920.0959779 - CD 111

 

500.      Tài trí Việt Nam : CD sách nói Daisy / Trần Thân Mộc ; Phan Thanh Bình đọc. - H. : Lao động, 2005. - 1 CD (4 giơ)     920.0597 - CD 11

 

940 - LỊCH SỬ CHÂU ÂU

 

502.      Nhật ký Anne Frank / Nguyễn Văn Quảng dịch ; Trần Xuân Nguyệt Anh đọc. - Tp. HCM : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007. - 1 CD     940.53 - CD 285

 

959.7 - HỒ CHÍ MINH - LỊCH SỬ

 

 

 

 

507.      10 cô gái ngã ba Đồng Lộc / Nguyễn Văn Tân ; Ngọc Truyền đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2005. - 2 CD     959.7043 - CD 243/CD 244

 

509.      11 cuốn lịch sử Việt Nam. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 1 CD     959.7 - CD 254

 

510.      7 mỹ nhân nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam : CD sách nói Daisy / Lê Năng Hiền ; Ngọc Truyền, Ngọc Bình đọc. - H. : Văn hoá thông tin, 2008. - 1 CD (1 giờ)     959.70092 - CD 7

 

511.      990 năm Thăng Long. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 1 CD     959.731 - CD 231

 

512.      Các triều đại Việt Nam / Huỳnh Cư, Đỗ Đức Hùng ; Trương Thị Kim Chi đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006. - 1 CD     959.7 - CD 247

 

513.      Các triều đại Việt Nam : CD sách nói Daisy / Huỳnh Cư, Đỗ Đức Hùng ; Trương Thị Kim Chi người đọc. - H. : Thanh Niên, 2006. - 1 CD     959.7 - CD 67

 

514.      Các vụ án lớn trong lịch sử cổ cận đại Việt Nam : CD sách nói Daisy / Phạm Minh Thảo ; Kim Chi người đọc. - H. : Văn hoá thông tin, 2005. - 2 CD     959.702 - CD 87/CD 88

 

515.      Chúa Nguyễn và các giai thoại mở đất phương nam / Nguyễn Hữu Hiếu ; Lưu Diễm Chi đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2009. - 1 CD     959.7 - CD 146

 

518.      Giai thoại về các tỉ phú xưa / Thượng Hồng. - H. : Nxb. Trẻ, 2004. - 2 CD     959.779 - CD 264/CD 265

 

519.      Hồ Chí Minh chân dung một con người : CD sách nói. - H. : Viện phim tài liệu Việt Nam, [200?]. - 1 CD     959.7040092 - CD 71

 

520.      Hồ Chí Minh toàn tập : CD sách nói. - H. : Chính trị quốc gia, 2009. - 1 CD     959.7040092 - CD 66

 

521.      Hồ Chí Minh toàn tập. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 1 CD     959.7040092 - CD 275

 

522.      Họ ra đi khi còn rất trẻ : CD sách nói Daisy / Lưu Diễm Chi, Trần Ngọc Sinh đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2002. - 1 CD (6 giờ)     959.704092 - CD 19

 

524.      Ký ức đường Trường Sơn : Bút ký. CD sách nói Daisy / Lưu Trọng Lân ; Trần Thị Thanh Thuyết người đọc. - H. : Quân đội nhân dân, 2005. - 2 CD (4 giờ)     959.7043 - CD 83/CD 65

 

525.      Mãi mãi tuổi hai mươi : Nhật ký thời chiến tranh. CD sách nói Daisy / Nguyễn Văn Thạc ; Đặng Vương Hưng sưu tầm ; Nguyễn Ngọc Truyền đọc. - H. : Thanh Niên, 2006. - 2 CD     959.7043 - CD 16/CD 17

 

526.      Nhà Nguyễn chín chúa mười ba vua / Thi Long ; Thu Nga đọc. - Đà Nẵng : Nxb.Đà Nẵng, 2009. - 1 CD     959.7 - CD 147

 

527.      Nhật ký Đặng Thùy Trâm / Đặng Thùy Trâm ; Đặng Kim Trâm chỉnh lý ; Ngọc Truyền đọc. - H. : Hội nhà văn, 2006. - 2 CD     959.7 - CD 148/CD 200

 

529.      Nỗi đau lịch sử nạn đói 1945 : CD sách nói Daisy / Trương Thị Kim Chi người đọc. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2008. - 1 CD (1 giờ)     959.704 - CD 105

 

530.      Phố cổ Hà Nội : Song ngữ Việt - Anh / Hữu Ngọc, Lady Borton ; Shannon, Lưu Diễm Chi đọc. - H. : Thế giới, 2009. - 1 CD     959.7 - CD 144

 

532.      Văn miếu Quốc Tử Giám. - Tp. Hồ Chí Minh : Thư viện khoa học tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 1 CD     959.7023 - CD 234

 


Tìm sách