Thông báo

Thư mục địa chí Hà Nam

Thư viện tỉnh


I. TRUYỀN THỐNG ANH HÙNG CỦA ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN HÀ NAM

01. 40 năm đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Chuyên Ngoại (1945-1985): T.1 .- Hà Nam: Xí nghiệp in Hà Nam Ninh, 1988 .- 108tr.; 19cm

324.2597070959737/ĐC647

02. Đinh Công Tráng thủ lĩnh khởi nghĩa  Ba Đình / Đinh Viết Bảo .- H.: Lao động, 2005 .- 319tr. ; 19 cm

Tóm tắt: Tìm hiểu về thân thế và sự nghiệp của Đinh Công Tráng (Quê ở làng Trịnh Xá, huyện Thanh Liêm, nay là xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) - thủ lĩnh khởi nghĩa Ba Đình trong phong trào Cần Vương chống Pháp cuối thế kỷ XIX.

959.7092/ M 12069-70

 

03. Đề Yêm chống Pháp / Trọng Văn .- Hà Nam: Sở Văn hóa Thông tin Hà Nam, 2003 .- 114tr. ; 19 cm

895.922 / ĐC 426-427

04. Hà Nam những sự kiện lịch sử quân sự (1975-2005) / Nguyễn Tiến Chủ, Phạm Quang Man, Lại Đức Thắng,… b.s. - Hà Nam: Nxb. Hà Nam, 2006 .- 547 tr. ; 21cm

355.0959737 / ĐC 626

05. Kim Bảng 40 năm chiến đấu và chiến thắng (1945-1954) .- Hà Nam: Hà Nam, 1986 .- 91tr. ; 1924 cm

324.2597070959737/ ĐC 523

06. Lê Tung / Hoàng Giang Phú .- H.: Thế giới, 2004 .- 230tr. ; 21 cm

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp nhà sử học Lê Tung (Ông tên thật là Dương Bang Bản quê ở làng Yên Cừ, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) và một số tác phẩm tiêu biểu của ông.

895.922/ ĐC 423

07. Lịch sử Đảng bộ huyện Bình Lục (1930-2005) / Ban chấp hành Đảng bộ huyện Bình Lục .- Hà Nam: Bình Lục, 2005 .- 544tr. ; 24 cm

324.2597070959737/ ĐC 618-20

08. Lịch sử Đảng bộ huyện Duy Tiên (1930-2005) / Ban chấp hành Đảng bộ huyện Duy Tiên .- Hà Nam: Duy Tiên, 2009 .- 591tr. ; 21 cm

324.2597070959737/ ĐC 364               

09. Lịch sử Đảng bộ huyện Kim Bảng (1930-2005) / Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kim Bảng .- Hà Nam: Lý Nhân, 2000 .- 155tr. ; 19 cm

324.2597070959737/ ĐC 363               

 

10. Lịch sử Đảng bộ huyện Thanh Liêm (1930-2005) / Ngô Ngọc Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lý Nhân .- Hà Nam: Lý Nhân, 2000 .- 155tr. ; 19 cm

324.2597070959737/ ĐC 374               

11. Lịch sử Đảng bộ huyện Lý Nhân (1930-1954) / Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lý Nhân .- Hà Nam: Lý Nhân, 2000 .- 155tr. ; 19 cm

324.2597070959737/ ĐC 374               

12. Lịch sử Đảng bộ huyện Lý Nhân (1954-1975) / Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lý Nhân .- Hà Nam, 2000 .- 139tr. ; 19 cm

324.2597070959737/ ĐC 375

13. Lịch sử Đảng bộ huyện Lý Nhân (1975 -2000) / Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lý Nhân .- Hà Nam, 2000 .- 139tr. ; 19 cm

324.2597070959737/ ĐC 375

14. Lịch sử Đảng bộ huyện Thanh Liêm (1954-1975): Sơ thảo / Ban chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Liêm .- Hà Nam, 2000 .- 159tr. ; 19 cm

324.2597070959737/ ĐC 215

15. Lịch sử Đảng bộ Thị trấn Quế (1930- 2005)/ Ban chấp hành Đảng bộ thị trấn Quế .- Hà Nam,: Hà Nam, 2006.- 109tr. ; 27cm

324.2597070959737/ ĐC 877               

16. Lịch sử Đảng bộ Thị xã Phủ Lý (1975- 2005) / Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Phủ Lý .- Hà Nam: Nxb.Hà Nam, 2008.- 438tr. ; 21cm

324.2597070959737/ ĐC 621-22

17. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Nam (1927-1975): T.1 / Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam .- Hà Nam, Nxb. Hà Nam, 2000 .- 527tr. ; 21 cm

324.2597070959737/ ĐC 519-21

18. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Nam Hà (1930-1954): T.1 / Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Hà .- Hà Nam, [Knxb], 1996 .- 431tr. ; 21 cm

324.2597070959737 / ĐC 414

19. Lịch sử Đảng bộ và nhân xã An Lão (1930-1954): Sơ thảo / Ban chấp hành Đảng bộ xã An Lão .- Hà Nam: Nxb. Hà Nam, 1986 .- 79tr. ; 19 cm

324.2597070959737/ ĐC 524

20. Lịch sử Đảng bộ xã Ba Sao (1930- 1954)/ Ban chấp hành Đảng bộ xã Ba Sao .- Hà Nam,: Hà Nam,1988.- 74tr. ; 19 cm

324.2597070959737/ ĐC 536               

21. Lịch sử Đảng bộ xã Hoàng Tây (1930- 1975)/ Ban chấp hành Đảng bộ xã Hoàng Tây .- Hà Nam,: Hà Nam,1988.- 74120tr. ; 19 cm

324.2597070959737/ ĐC 534               

22. Lịch sử Đảng bộ xã Liên Sơn (1930- 1954)/ Ban chấp hành Đảng bộ xã Liên Sơn .- Hà Nam: Hà Nam,2007.- 123tr. ; 27cm

324.2597070959737/ ĐC 875               

23. Lịch sử Đảng bộ xã Mộc Bắc (1930-2005) / Ban chấp hành Đảng bộ xã Mộc Bắc .- Hà Nam, [Knxb], 2008 .- 214tr. ; 21 cm

324.2597070959737/ ĐC 369

24. Lịch sử Đảng bộ xã Nhật Tân (1930-1996) / Ban chấp hành Đảng bộ xã Nhật Tân .- Hà Nam: Nxb. Hà Nam, 1997 .- 174tr. ; 21 cm

324.2597070959737/ ĐC 532

25. Lịch sử Đảng bộ xã Nhật Tựu / Ban chấp hành Đảng bộ xã Nhật Tựu .- Hà Nam: Nxb. Hà Nam, 2005 .- 98tr. ; 27 cm

324.2597070959737/ ĐC 876

26. Lịch sử Đảng bộ xã Tiên Nội (1930-2005) / Ban chấp hành Đảng bộ xã Tiên Nội .- Hà Nam, [Knxb], 2008 .- 200tr. ; 21 cm

324.2597070959737/ ĐC 368

27. Lịch sử Đảng bộ xã Tiêu Động (1930-2005) / Ban chấp hành Đảng bộ xã Tiêu Động .- Hà Nam: Nxb. Hà Nam,6.- 205tr. ; 27cm

324.2597070959737/ ĐC 879

28. Lịch sử Đảng bộ xã Trác Văn (1930-2005) / Ban chấp hành Đảng bộ xã Trác Văn .- Hà Nam, [Knxb], 2009 .- 273tr. ; 21 cm

324.2597070959737/ ĐC 366

29. Lịch sử Đảng bộ xã Văn Xá (1945- 2000)/ Ban chấp hành Đảng bộ xã Văn Xá .- Hà Nam,: Hà Nam, 2003 .- 167. ; 19 cm

324.2597070959737/ ĐC 531               

30. Lịch sử phong trào phụ nữ tỉnh Hà Nam (1930-2000) / Ban chấp hành Đảng bộ xã Tiên Nội .- Hà Nam, [Knxb], 2008 .- 200tr. ; 21 cm

324.2597070959737/ ĐC 368

31. Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện Kim Bảng (1930-1995) / Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kim Bảng .- Hà Nam, 1996 .- 238r. ; 21 cm

324.2597070959737/ ĐC 371

32. Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Tượng Lĩnh (1930-1995) / Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kim Bảxã Tượng Lĩnh .- Hà Nam, 1998 .- 93tr. ; 19 cm

324.2597070959737/ ĐC 528

33. Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân huyện xã Nguyễn Úy (1930-1998) / Ban chấp hành Đảng bộ huyện Kim Bảng .- Hà Nam, 1998 .- 198r. ; 19 cm

324.2597070959737/ ĐC 527

34. Lịch sử truyền thống của Đảng bộ và nhân dân xã Tân Sơn (1930- 2000)/ Ban chấp hành Đảng bộ xã Tân Sơn .- Hà Nam,: Hà Nam, 2000 .- 167tr. ; 2119 cm

324.2597070959737/ ĐC 530               

35. Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Phong (1930-1945) / Ban chấp hành Đảng bộ xã Thanh Phong .- Hà Nam, 2000 .- 155tr. ; 19 cm

324.2597070959737/ ĐC 372

36. Lịch sử truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân xã Thanh Thủy (1930-2000) / Ban chấp hành Đảng bộ xã Thanh Thủy .- Hà Nam, 2005 .- 240tr. ; 19 cm

324.2597070959737/ ĐC 373

37. Nhớ về Tiểu Đoàn 71 Hà Nam / Lê Vân .- H.: Văn hóa Thông tin, 2003 .- 319tr. ; 19 cm

Tóm tắt: Giới thiệu tập hồi ký bằng truyện thơ ghi lại những địa điểm, những trận đánh và những đồng đội mà tác giả đã gặp và đã đi qua.

959.737092/ ĐC 651

38. Những sự kiện lịch sử Đảng bộ Hà Nam (1975- 2000) / Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam .- Hà Nam: Nxb. Hà Nam, 2004 .- 484tr. ; 27 cm

324.2597070959737/ ĐC 503

39. Sự kiện lịch sử Đảng Hà Nam Ninh (1929-1954) .- H.: Văn hóa Thông tin, 1976 .- 309tr. ; 27 cm

959.73/ ĐC 735

40. Tư liệu lịch sử cổ trung đại tỉnh Hà Nam / Sở Văn hóa Thông tin Hà Nam  .- Hà Nam, [Knxb], 2000 .- 266 tr. ; 27 cm

959.737/ ĐC 694

41. Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XVI / Tỉnh ủy Hà Nam .- Hà Nam: Nxb. Hà Nam, 2000 .- 99tr. ; 20 cm

324.2597070959737/ ĐC 469

                                                     II. TRUYỀN THỐNG VĂN HIẾN HÀ NAM                                                                                

42. Nhân vật lịch sử văn hóa Hà Nam / Hội Văn học nghệ thuật Hà Nam .- H.: Hội nhà văn, 2000 .- 350tr.;21cm

959.737092/ĐC 464

43. Danh sỹ đương đại Hà Nam: T.1 / Lương Hiền biên soạn .- H.: Hội nhà văn, 2007 .- 561tr.; 24cm

920.059737/ ĐC 444

44. Đề Yêm chống Pháp / Trọng Văn .- H.: Nxb. Thế giới, 2003 .- 114tr.; 19cm

895.9223/ ĐC 269-70

45. Hà Nam lịch sử văn hóa và phát triển / Bùi Đình Thảo, Nguyễn Quang Hải .- H.: Âm nhạc, 1996 .- 210tr.; 21cm

780.9597/ ĐC 91-93

46. Hát chầu văn / Bùi Đình Thảo, Nguyễn Quang Hải .- H.: Âm nhạc, 1996 .- 210tr.; 21cm

          Tóm tắt: Nguồn gốc lịch sử của nghệ thuật hát chầu văn. Nghi thức hát chầu văn. Văn học và âm nhạc của hát chầu văn. Kế thừa và phát triển hát chầu văn trong thời đại ngày nay.

780.9597/ ĐC 91-93

47. Hồ Xanh nhà báo, nhà thơ cách mạng / Lương Hiền .- H.: Văn hóa Thông tin, 2003 .- 320tr.; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu thân thế, sự nghiệp và một phần thơ của tác giả Hồ Xanh (quê ở làng Mễ Tràng, xã Liêm Chính, huyện Thanh Liêm - nay là tp. Phủ Lý) - nhà giáo, nhà cách mạng tiền bối.

895.9221 / ĐC 208-09                                              

48. Hội làng cổ truyền tỉnh Hà Nam: T.1 / Lê Hữu Bách .- H.: Văn hóa thông tin, 2014 .- 487tr. ; 21 cm

Tóm tắt: Sơ lược về địa dư, nguồn gốc, thực trạng, chức năng, ý nghĩa cũng như những nét đặc trưng của hội làng cổ truyền ở tỉnh Hà Nam. Giới thiệu một số hội làng tiêu biểu: hội đình làng Lạt Sơn, hội đền bà Lê Chân, hội đền Ba Dân,...

390.0959737/ ĐC 938

49. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Bạch Thượng, huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 115tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 918

50. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam, 2001 .- 10tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 832

 

51. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam, 2001 .- 08tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 837

52. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Châu Giang, huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 190tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 9035

53. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Chính Lý, huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam, 2008 .- 6tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 839

54. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Chuyên Ngoại, huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 114tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 904

55. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Duy Hải, huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 87tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 909     

56. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Duy Minh, huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 59tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 916

57. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam, 2008 .- 9tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 829

58. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam,.- 130tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 900

59. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Đồng Lý, huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam, 2004 .- 9tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 824

60. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Đức Lý, huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam, 2001 .- 16tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 838

61. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam, 2008 .- 11tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 834

62. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam, 2006 . 8tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 826

63. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Nhân Đạo, huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam, 2000 .- 11tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 835

64. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 114tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 893

 

65. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Liêm Sơn huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 265tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 884

66. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 94tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 890

67. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Liêm Tiết, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 61tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 895

68. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 105tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 896

69. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Liêm Tuyền, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 61tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 89480

70. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 70tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 907

71. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Nhân Bình, huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam, 1999.- 36tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 843

72. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam, 2008 .- 9tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 831

73. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Nhân Hưng, huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam, 2008 .- 14tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 841

74. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Nhân Khang, huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam, 2007 .- 14tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 838

75. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Nhân Nghĩa, huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam, 2000 .- 08tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 845

76. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà , 2003 .- 14tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 838

77. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam, 2007 .- 10tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 831

78. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Thanh Bình, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 55tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 880

79. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 68tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 898

80. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Thanh Hương, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 102tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 886

81. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Thanh Lưu, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 35tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 882

82. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Thanh Nghị, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 73tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 892

83. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Thanh Nguyên, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 44tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 887

84. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Thanh Phong, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 121tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 889

85. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 60tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 888

86. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 85tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 881

87. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Thanh Thủy, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 135tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 883

88. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Thanh Tuyền, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 79tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 889      

89. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Tiên Hiệp, huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 109tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 912

90. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Tiên Ngoại, huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 144tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 903

91.Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Tiên Nội, huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 130tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 920

92. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam, 2008 .- 08tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 827

93. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Tiên Phong, huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 70tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 907

94. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 111tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 910

95. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Trác Văn, huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 78tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 908

96. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Văn Lý, huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam, 2007 .- 10tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 838

97. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 09tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 825

98. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Yên Bắc, huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 168tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 919

99. Hương ước xây dựng làng văn hóa xã Yên Nam, huyện Duy Tiên tỉnh Hà Nam . - Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 179tr.; 27cm

390.0959737/ĐC 917

100. Khảo cứu về lễ hội hát dậm Quyển Sơn: Chuyên luận / Lê Hữu Lê .- H.: Thế giới, 2006 .- 405tr.; 21cm

Tóm tắt: Nghiên cứu nguồn gốc, quy trình lễ hội, đặc điểm diễn xướng, tính nguyên hợp nghi lễ-ca, múa-nhạc của hát Dậm Quyển Sơn, Kim Bảng, Hà Nam.

390.0959737 / ĐC 208-0445-469        

101. Nguyễn Hữu Tiến: Truyện / Sơn Tùng .- H.: Thanh niên, 2001 .- 237tr.; 19cm

895.9223/ ĐC 300

102. Nguyễn Khuyến và giai thoại / Bùi Văn Cường biên soạn .- H.: Lao động, 1999 .- 210tr.; 19cm

Tóm tắt: Giai thoại về Nguyễn Khuyến gồm những mẩu chuyện góp phần tìm hiểu con người, thơ văn Nguyễn Khuyến và thái độ của nhân dân đối với Nguyễn Khuyến.

895.9221009/ ĐC 46-49

103. Những bước đi không mỏi / Chu Thị Phương Lan .- H.: Thời đại, 2013 .- 510tr.; 21cm

Tóm tắt: Viết về ông Trần Quốc Hương - Trung tướng - Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Người con ưu tú của Hà Nam, người học trò tin yêu của Bác, được Bác đặt tên trước khi giao nhiệm vụ luồn sâu vào lòng địch, làm nhiệm vụ trinh sát vũ trang - tiền thân của ngành tình báo Việt Nam.

895.9223/ĐC 590

104. Quy ước xây dựng làng văn hóa xã An Nội, huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam .- Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 32tr. ; 27cm

390.0959737/ĐC 798

105. Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Bồ Đề, huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam .- Hà Nam: Nxb. Hà Nam .-7. ; 27cm

390.0959737/ĐC 799

106. Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Bối Cầu, huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam .- Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 26tr. ; 27cm

390.0959737/ĐC 800

107. Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Đại Cương, huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam .- Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 43tr. ; 20cm

390.0959737/ĐC 821

108. Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Đồn Xá, huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam .- Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 19tr. ; 27cm

390.0959737/ĐC 801

109. Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Đồng Du, huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam .- Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 90tr. ; 27cm

390.0959737/ĐC 802

110. Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Hưng Công, huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam .- Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 20tr. ; 27cm

390.0959737/ĐC 803

111. Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Khả Phong, huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam .- Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 29tr. ; 20cm

390.0959737/ĐC 822

112. Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Đinh Xá, huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam .- Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 10tr. ; 27cm

390.0959737/ĐC 813

113. Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam .- Hà Nam: Nxb. Hà Nam, 2007 .- 10tr. ; 20cm

390.0959737/ĐC 814

114. Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Mỹ Thọ, huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam .- Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 53tr. ; 27cm

390.0959737/ĐC 807

115. Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Ngọc Sơn, huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam .- Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 39tr. ; 20cm

390.0959737/ĐC 819

116. Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Tân Sơn, huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam .- Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 25tr. ; 20cm

390.0959737/ĐC 818

117. Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam .- Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 15tr. ; 20cm

390.0959737/ĐC 823

118. Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Thuỵ Lôi, huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam .- Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 27tr. ; 20cm

390.0959737/ĐC 817

119. Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Tràng An, huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam .- Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 20tr. ; 27cm

390.0959737/ĐC 807

120. Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Trịnh Xá, huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam .- Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 30tr. ; 27cm

390.0959737/ĐC 808

121. Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Trung Lương, huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam .- Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 31. ; 27cm

390.0959737/ĐC 809

122. Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Văn Xá, huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam .- Hà Nam: Nxb. Hà Nam, 2001 .- 11tr. ; 20cm

390.0959737/ĐC 816

123. Quy ước xây dựng làng văn hóa xã Vũ Bản, huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam .- Hà Nam: Nxb. Hà Nam .- 42tr. ; 27cm

390.0959737/ĐC 810

124. Thanh Liêm trong hai cuộc kháng chiến: Truyện ký .- H.: Lao động, 2003 .- 404tr.; 19cm

Tóm tắt: Ghi lại những sự kiện lịch sử và truyền thống cách mạng của Đảng bộ, dân và quân Thanh Liêm tỉnh Hà Nam trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

895.922803 / ĐC 284-85

125. Thần tích thần sắc Hà Nam / Lại Văn Toàn, Trần Thị Băng Thanh chủ biên .- H.: Khoa học xã hội, 2004 .- 1067tr.; 27cm

Tóm tắt: Thần tích thần sắc Hà Nam ghi lại dấu ấn các vị thần và thành hoàng làng gồm các vị thần là các anh hùng trong công cuộc chống ngoại xâm, là các vị có công che chở cho dân, dạy dân làm ruộng, trồng dâu, nuôi tằm, dạy chữ...

398.20959737 / ĐC 344-45

126.Trần Quốc Hương nhân cách và kỳ tích / Trần Giang .- H.: Văn hóa thông tin, 2012 .- 495tr.; 21cm

Tóm tắt: Viết  về con người và sự nghiệp của ông Mười Hương (Trần Quốc Hương - quê xã Vụ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam)

895.9223/ĐC 597-99

127. Trần Tử Bình từ Phú riềng đỏ đến mùa thu Hà Nội…  / Dương Trung Quốc, Võ Nguyên Giáp, Hà Ân... .- H.: Lao động, 2006 .- 734tr.; 21cm

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về đồng chí Trần Tử Bình, một chiến sĩ cách mạng lão thành, một người thiếu tướng, một đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc. Những kỉ niệm với đồng đội cũng như những đóng góp to lớn của ông trong sự nghiệp Cách mạng.

959.7092/ĐC 616

128. Truyện dân gian Kim Bảng: T.1 / Lê Hữu Bách .- H.: Dân Trí, 2011 .- 414tr.; 21cm

398.20959737 / ĐC 575

129. Truyện dân gian Kim Bảng: T.2 / Lê Hữu Bách .- H.: Dân Trí, 2011 .- 425tr.; 21cm

398.20959737 / ĐC 574

130. Tuyển tập bia văn từ - văn chỉ Hà Nam / Lê Quốc Việt .- H.: Thế giới ,2006 .- 316 tr. ; 19 cm

Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc, xuất sứ, hiện trạng văn bản, chất liệu, kích thước, nghệ thuật chạm khắc trang trí và tóm tắt nội dung phản ánh kèm theo của mỗi văn bia…

930.1/ ĐC 776-77

131. Vũ Cố Đại Vương / Trần Tuấn Đạt .- H.: Lao động .- 2004 .- 307tr.; 19cm

959.7092 / ĐC 267-68

III. KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH HÀ NAM

132. Bảo tồn và phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm // Hà Nam hằng tháng .- 2015 .- Tháng 9 .- Tr.27

Tóm tắt: Nghề trồng dâu nuôi tằm đã gắn bó và đem lại thu nhập cho người dân ở Duy Tiên, Lý Nhân nhiều năm nay. Hiện nay, đây vẫn là nghề cho giá trị sản xuất cao, cần được bảo tồn và phát triển.

133. Cùng liên kết sẽ bền vững / Đức Thống // Hà Nam .- 2015 .- Ngày 11 tháng 9 .- Tr.16

Tóm tắt: Xác định nông nghiệp, nông dân, nông thôn có một vị trí chiến lược trong sự nghiệp CNH - HĐH và là cơ sở, động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, những năm qua tỉnh Hà Nam đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành nhiều chủ trương, vận dụng tối đa các cơ chế chính sách, nhất là việc đẩy mạnh liên kết sản xuất nông nghiệp. Nhờ đó, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, bức tranh kinh tế nông nghiệp của tỉnh có nhiều khởi sắc.

134. Giải được bài toán khó / Nguyễn Oanh // Hà Nam .- 2015 .- Ngày 11 tháng 9 .- Tr.15

Tóm tắt: Công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội là một trong những mục tiêu, nhiệm vụ được đề ra tại mỗi kỳ Đại hội Đảng. Những năm qua, tỉnh Hà Nam đã có nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ người nghèo hiệu quả. Giai đọan 2011-2015, mục tiêu giảm hộ nghèo đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII nêu rõ: “Bình quân mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1-1,2%”. Sau 5 năm triển khai thực hiện, công tác giảm nghèo của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua các năm, từ 12,81% (cuối năm 2010) xuống còn 3,71% (6 tháng đầu năm 2015), bình quân mỗi năm giảm 1,86% (vượt so với mục tiêu)

135. Hà Nam thế và lực mới trong thế kỷ XXI / Công ty cổ phần thông tin kinh tế đối ngoại .- H.: Chính trị quốc gia .- 2005 .- 565tr.; 27cm

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 8 nội dung: Làm quen với đất và người Hà Nam; Tổ chức chính trị - xã hội; An ninh - Quốc phòng; Tổ chức hành chính; Kết cấu hạ tầng; Bức tranh toàn cảnh kinh tế; Văn hoá thông tin; Doanh nghiệp tiêu biểu.

915.9737/ ĐC348

136. Không ly hương / Thanh Bình // Hà Nam .- 2015 .- Ngày 11 tháng 9 .- Tr.11

Tóm tắt: Là huyện trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh, những năm qua, Duy Tiên đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 04 - NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (TTCN ) đến năm 2015. Công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao, quy mô ngày càng được mở rộng; làng nghề TTCN được duy trì ổn định đã có đóng góp tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện nói riêng và góp phần vào phát triển công nghiệp của tỉnh nói chung.

137. Mô hình nuôi lợn rừng ở Thanh Liêm // Hà Nam .- 2015 .- Ngày 16 tháng 9 .- Tr.3

Tóm tắt: Hưởng ứng phong trào: “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi” do trung ương hội nông dân Việt Nam phát động, thời gian qua, nhiều hội viên nông dân trên địa bàn huyện Thanh Liêm đã tích cực tìm tòi, học hỏi, đưa các con giống có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, tăng thu nhập. Trong số đó, phải kể đến mô hình nuôi lợn rừng.

138. Phủ lý thành phố anh hùng đổi mới và phát triển / Công ty văn hoá trí tuệ Việt .- H.; Văn hoá thông tin, 2008 .- 282tr.; 21cm

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 vấn đề: Thành phố Phủ Lý con người và truyền thống; Phủ Lý truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng; Thành phố Phủ Lý đổi mới và phát triển.

915.9737/ ĐC593

139. Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật: Nâng cao năng suất / Thanh Bình // Hà Nam .- 2015 .- Ngày 11 tháng 9 .- Tr.8

Tóm tắt: 5 năm qua, đã có trên 10.000 lượt cá nhân có đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm được áp dụng vào thực tiễn sản xuất; trong đó có 537 đề tài của 707 tác giả được công nhận sáng kiến cấp tỉnh, giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng. Việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường, phát triển tài sản trí tuệ… góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế của tỉnh, tạo nền tảng phát triển kinh tế tri thức.

140.  Triển lãm thành tựu kinh tế xã hội tỉnh giai đoạn 2010-2015 // Hà Nam .- 2015 .- Ngày 24 tháng 9 .- Tr.12

Tóm tắt: Triển lãm thành tự kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2010-2015 là sự kiện đặc biệt quan trọng chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, đồng thời cũng là dịp giới thiệu toàn cảnh bức tranh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh đạt được trong 5 năm qua. Gần 400 bức ảnh và rất nhiều các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp, tiểu thủ công mũi nhọn, đặc trưng của tỉnh và các địa phương trong tỉnh tại triển lãm đã khẳng định, tôn vinh sự năng động, quyết tâm đổi mới của cấp ủy, chính quyền cũng như những thành tựu nổi bật của tỉnh.

141. Tượng Lĩnh mở rộng quy mô chăn nuôi // Hà Nam .- 2015 .- Ngày 3 tháng 9 .- Tr.3

Tóm tắt: Với mục tiêu đưa chăn nuôi trở thành hướng phát triển kinh tế lâu dai, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo nhanh và bền vững, những năm qua, xã tượng Lĩnh (Kim Bảng) có nhiều giải pháp khuyến khích các hộ dân đầu tư xây dựng chuồng trại, mở rộng quy mô đàn vật nuôi. Nhờ đó, đời sống người dân ngày càng được cải thiện, bộ mặt nông thôn đổi mới từng ngày.


Tìm sách