Thông báo

Danh mục sách địa chí

Tiếp sách địa chí


1.

 

     Nàng Mỵ Ê : Tập truyện giả tưởng khoa học và huyền thoại hiện đại / Phạm Trạch. - H : Văn hóa dân tộc, 1998. - 296 tr. ; 19 cm 

Môn loại: 895.9223/M 9060/M 9061/M 9062/ĐC 778/ĐC 779/ĐC 780/Vv 4697/KC 2807

2.

 

     Tuyển tập bia văn từ - văn chỉ Hà Nam / Lê Quốc Việt. - H. : Thế giới, 2006. - 316 ; 19 cm    

Tóm tắt: Giới thiệu nguồn gốc xuất xứ, hiện trạng văn bản, chất liệu, kích thước, nghệ thuật chạm khắc trang trí và tóm tắt nội dung phản ánh kèm theo của mỗi văn bia.    

Môn loại: 930.1/ĐC 424/ĐC 776/ĐC 777/Vv 4696/M 25626/M 25625

3.

 

     Nợ tình : Thơ lục bát / Nguyễn Công Tứ. - H. : Lao động, 2006. - 144 tr. ; 19 cm    

Môn loại: 895.9221/ĐC 399/ĐC 766/ĐC 767/M 25621

4.

 

     Một thời để nhớ : Tập truyện và ký / Nguyễn Công Tứ. - H. : Thanh Niên, 2007. - 187 tr. ; 19 cm    

Môn loại: 895.9223/ĐC 398/ĐC 768/ĐC 769/M 25622

5.

 

     Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam : T.7: Từ 01-7-2005 đến 31-12-2005. - Hà Nam : Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, 2006. - 176 tr ; 24 cm 

Môn loại: ĐC.222/ĐC 499/ĐC 751

 

 

6.

 

     Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam : Từ 01/7/2009 đến 31/12/2009. - Hà Nam : Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, 2010. - T.15. - 199 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 343.59737/ĐC 645/ĐC 644/ĐC 756

 

 

7.

 

     Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam : Từ 01-07-2008 đến 31-12-2008. - Hà Nam : Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, 2009. - T.13. - 194 tr. ; 27 cm      

Môn loại: 343.59737/ĐC 643/ĐC 642/ĐC 753/ĐC 754

 

 

8.

 

     Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam : Từ 01-01-2009 đến 30-6-2009. - Hà Nam : Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, 2009. - T.14. - 188 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 343.59737/ĐC 639/ĐC 755

 

 

9.

 

     Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam : Từ 01-7-2006 đến 31-12-2006. - Hà Nam : Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam, 2007. - T.9. - 184 tr. ; 27 cm    

Môn loại: 343.59737/ĐC 637/ĐC 752

 

 

10.

 

     Những đoản Tình ca : Thơ / Trịnh Đạt. - H., 2007. - 108 tr. ; 19 cm    

Môn loại: 895.9221/ĐC 721

 

 

11.

 

     Thơ Kim Bảng. - H., 2005. - 134 tr. ; 19 cm     Chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam lần thứ XXIII    

Môn loại: 895.9221008/ĐC 719

12.

 

     Hà Nam di tích và danh thắng. - H., 2000. - 444 tr. ; 27 cm    

Tóm tắt: Giới thiệu về những di tích khảo cổ học, di tích lịch sử văn hoá Hà Nam    

Môn loại: 915.9737/ĐC 718

13.

 

     Những thông tin cơ bản của các phẫu diện đất tỉnh Hà Nam. - H., 2001. - 304 tr. ; 27 cm     Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Viện thổ nhưỡng nông hóa   

Môn loại: 631.4/ĐC 717

 

 

14.

 

     Hà Nam lịch sử đất nước con người : Thư mục địa chí tổng quát. - H., 1999. - 418 tr. ; 27 cm     Sở Văn hóa thông tin Hà Nam. Bảo tàng tỉnh    

Môn loại: 011.00959737/ĐC 722

 

 

15.

 

     Gió mưa một thuở : Tập truyện ngắn / Hoàng Giang Phú. - H. : Hội nhà văn, 2013. - 268 tr. ; 19 cm    

Môn loại: 895.9223/M 25291/M 25290/M 25289/Vv 4693/ĐC 739/ĐC 740

 

 

16.

 

     Niên giám đăng ký quyền tác giả Việt Nam(1996 - 2002). - H. : Cục bản quyền tác giả, 2003. - 643 tr. ; 27 cm     Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

Tóm tắt: Đăng tải các thông tin về tác phẩm, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đã đăng ký và được Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật cấp Giấy chứng nhận bản quyền trong giai đoạn từ 1996 - 2002.    

Môn loại: 346.59704/ĐC 725

 

 

17.

 

     Niên giám đăng ký quyền tác giả Việt Nam 2005. - H. : Cục bản quyền tác giả VHNT, 2006. - 1039 tr. ; 27 cm     Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Tóm tắt: Đăng tải các thông tin về tác phẩm, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đã đăng ký và được Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật cấp Giấy chứng nhận bản quyền năm 2005    

Môn loại: 346.59704/ĐC 726

 

 

18.

 

     Niên giám đăng ký quyền tác giả Việt Nam 2004. - H. : Cục bản quyền tác giả VHNT, 2005. - 820 tr. ; 27 cm     Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

Tóm tắt: Đăng tải các thông tin về tác phẩm, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đã đăng ký và được Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật cấp Giấy chứng nhận bản quyền năm 2004    

Môn loại: 346.59704/ĐC 727

 

 

19.

 

     Niên giám đăng ký quyền tác giả Việt Nam 2006 : Quyển một. - H. : Cục bản quyền tác giả VHNT, 2007. - 777 tr. ; 27 cm     Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

Tóm tắt: Đăng tải các thông tin về tác phẩm, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đã đăng ký và được Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật cấp Giấy chứng nhận bản quyền năm 2006    

Môn loại: 346.59704/ĐC 728

20.

 

     Niên giám đăng ký quyền tác giả Việt Nam 2006 : Quyển hai. - H. : Cục bản quyền tác giả VHNT, 2007. - 803 tr. ; 27 cm     Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   

Tóm tắt: Đăng tải các thông tin về tác phẩm, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đã đăng ký và được Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật cấp Giấy chứng nhận bản quyền năm 2006    

Môn loại: 346.59704/ĐC 729

21.

 

     Tình khúc Sỹ Thắng : Tập ca khúc. - H. : Âm nhạc, 2001. - 67 tr. ; 19 cm   

Môn loại: 782.42/ĐC 741

 

 

22.

 

     Thơ Phủ Lý : Tập 4. - H., 2007. - 166 tr. ; 19 cm    

Môn loại: 895.9221/ĐC 743

 

 

23.

 

     Niên giám đăng ký quyền tác giả Việt Nam 2008 : Quyển một. - H. : Cục bản quyền tác giả, 2009. - 659 tr. ; 27 cm     Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

Tóm tắt: Đăng tải các thông tin về tác phẩm, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đã đăng ký và được Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật cấp Giấy chứng nhận bản quyền năm 2008    

Môn loại: 346.59704/ĐC 730

 

 

24.

 

     Niên giám đăng ký quyền tác giả Việt Nam 2009 : Quyển một. - H. : Cục bản quyền tác giả, 2010. - 399 tr. ; 27 cm     Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

Tóm tắt: Đăng tải các thông tin về tác phẩm, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đã đăng ký và được Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật cấp Giấy chứng nhận bản quyền năm 2009    

Môn loại: 346.59704/ĐC 731

 

 

25.

 

     Niên giám đăng ký quyền tác giả Việt Nam 2010 : Quyển một. - H. : Cục bản quyền tác giả, 2011. - 658  tr. ; 27 cm     Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    

Tóm tắt: Đăng tải các thông tin về tác phẩm, tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả đã đăng ký và được Cục Bản quyền tác giả Văn học - Nghệ thuật cấp Giấy chứng nhận bản quyền năm 2010    

Môn loại: 346.59704/ĐC 732

 

 

26.

 

     Các huyện thị Hà Nam : Bản thảo 6 - 2004 / Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Vinh Phúc, Giang Quân, Cao Kim Thu. - H. : [Knxb], 2004. - 140 tr. ; 27 cm. - (Công trình địa chí Hà Nam)     Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn Quốc gia    

Môn loại: 915.9737/ĐC 734

27.

 

     Đơn vị, doanh nghiệp các tỉnh phía bắc - cơ hội và đầu tư. - H. : Lao động, 2008. - 1387 tr. ; 28 cm     Công ty TNHH Thương Mại dịch vụ hội nhập toàn cầu. Trung tâm thông tin doanh nghiệp.    

Môn loại: 338.7/ĐC 737

 

 

28.

 

     Văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII : Lưu hành nội bộ. - H., 2005. - 48 tr. ; 27 cm     Đảng cộng sản Việt Nam. Đảng bộ tỉnh Hà Nam    

Môn loại: 324.25970759737/ĐC 738

 

 

29.

 

     Tập hệ thống bản đồ : (Bản thảo tháng 3 - 2005). - H., 2005. - 21 tr. ; 27 cm. - (Công trình địa chí Hà Nam)     Ủy bản nhân dân tỉnh Hà Nam. Viện khoa học xã hội Việt Nam    

Môn loại: 912.59737/ĐC 736

 

 

30.

 

     U tình : (Tả Hữu Độc). Thơ / Trịnh Đạt. - H., 2007. - 159 tr. ; 19 cm    

Môn loại: 895.9221/ĐC 744

 

 

 

 

     Niên giám thống kê ngành văn hóa thông tin 1998. - H., 2000. - 148 tr. ; 27 cm     Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bộ Văn hóa thông tin    

Môn loại: 306.402/ĐC 745

31.

 

     Danh bạ điện thoại VNPT Hà Nam 2009. - H., 2009. - 729 tr. ; 28 cm     Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt Nam - VNPT. Viễn thông Hà Nam    

Môn loại: 384.025/ĐC 746

 

 

32.

 

     Danh bạ điện thoại tỉnh Hà Nam 2006. - H., 2006. - 550 tr. ; 27 cm     Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam. Bưu điện tỉnh Hà Nam    

Môn loại: 384.025/ĐC 747

 

 

33.

 

     Văn học Việt Nam thế kỷ XX (Tiểu thuyết 1945 - 1975) : Quyển 1 - tập XX / Mai Quốc Liên c.b, Chu Giang, Nguyễn Cừ. - H. : Văn học, 2005. - 1089 tr. ; 24 cm    

Môn loại: 895.92233408/ĐC 749

 

 

34.

 

     Viễn thông Hà Nam. - H., 2010. - 47 tr. ; 21 cm     Tập đoàn bưu chính viễn thông Hà Nam    

Môn loại: 384/ĐC 760

 

 

35.

 

     Hương đất việt : Tập 2 / Bành Thông, Bùi Đăng Sinh,.... - H. : Lao động, 2006. - 210 tr. ; 30 cm     Câu lạc bộ thơ Việt Nam    

Tóm tắt: Giới thiệu tóm lược chân dung nhà thơ Việt Nam cùng bài thơ tiêu biểu    

Môn loại: 895.9221/ĐC 759

 

 

36.

 

     Danh bạ điện thoại : Lưu hành nội bộ. - H., 2006. - 160 tr. ; 19 cm     Bộ Văn hóa - Thông tin    

Môn loại: 383.7025/ĐC 787

 

 

37.

 

     Danh bạ điện thoại ngành nghệ thuật biểu diễn. - H., 2006. - 142 tr. ; 19 cm    

Môn loại: 790.025/ĐC 788

 

 

 

 

     Hương đất việt : Tập 8 / Bành Thông, Bùi Đăng Sinh,.... - H. : Lao động, 2007. - 250 tr. ; 30 cm     Câu lạc bộ thơ Việt Nam    

Tóm tắt: Giới thiệu tóm lược chân dung nhà thơ Việt Nam cùng bài thơ tiêu biểu    

Môn loại: 895.9221/ĐC 758

38.

 

     Hương đất việt : Tập 7 / Bành Thông, Bùi Đăng Sinh,.... - H. : Lao động, 2007. - 235 tr. ; 30 cm     Câu lạc bộ thơ Việt Nam    

Tóm tắt: Giới thiệu tóm lược chân dung nhà thơ Việt Nam cùng bài thơ tiêu biểu    

Tóm tắt: 895.9221/ĐC 757

 

 

39.

 

     Khảo cổ học : Số 5 (131). Số đặc biệt đón nhận danh hiệu anh hùng lao động. - H. : Viện Khoa học xã hội Việt Nam, 2004. - 135 tr. ; 27 cm     Viện khảo cổ học. Viện khoa học xã hội Việt Nam    

Tóm tắt: Giới thiệu về thành tựu của viện khảo cổ học trong thời kỳ đổi mới. Tập hợp một số bài viết của các nhà khảo cổ học.    

Môn loại: 930.1/ĐC 750

 

 

40.

 

     Đời nghệ sỹ : Tiểu thuyết dự thi cuộc thi tiểu thuyết của Hội nhà văn Việt Nam / Đoàn Ngọc Hà. - H. : Hội nhà văn, 2006. - 359 tr. ; 19 cm   

Môn loại: 895.9223/ĐC 773/ĐC 774/ĐC 775/Vv 4695/M 25624/M 25623/KC 2808

 

 

41.

 

     An Mỹ hôm qua và hôm nay. - H. : Nxb. Văn hoá Sài Gòn, 2005. - 131 tr. ; 19 cm. - (Gương mặt Việt Nam. Bộ sách - lịch sử - kinh tế - văn hóa - xã hội)    

Tóm tắt: Giới thiệu về vùng đất, con người và truyền thống ở An Mỹ - Bình Lục. An Mỹ trong hành trình đổi mới và phát triển.   

Môn loại: 959.737/ĐC 786

42.

 

     Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Niên giám 1998. - H. : Chính trị quốc gia, 1999. - 1097 tr. ; 27 cm    

Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống tổ chức của Chính phủ, các bộ ban ngành, tổng hợp thông tin về tình hình hoạt động của Chính phủ trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật, an ninh quốc phòng..; giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật quan trọng do chính phủ, Thủ tướng chính phủ ban hành trong năm 1998; Giới thiệu địa chỉ, danh bạ điện thoại của các cơ quan, tổ chức thuộc các bộ, cơ quan ban ngành thuộc các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương.    

Môn loại: 342.597/ĐC 791

43.

 

     Niên giám thống kê ngành văn hóa - thông tin 2005. - H. : Nxb. Hà Nội, 2006. - 309 tr. ; 24 cm     Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bộ Văn hóa - Thông tin    

Môn loại: 306.02/ĐC 790

 

 

44.

 

     Một số vấn đề về xây dựng khu dân cư không có tệ nạn xã hội trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. - H., 2007. - 186 tr. ; 21 cm     Bộ Văn hóa - Thông tin. Cục Văn hóa - Thông tin cơ sở   

Tóm tắt: Giới thiệu một số kinh nghiệm về việc xây dựng khu dân cư không có tệ nạn xã hội của các Bộ, ngành liên quan và địa phương.  

Môn loại: 306/ĐC 789

 

 

45.

 

     Niên giám tổ chức hành chính Việt Nam năm 2000. - H. : Thống Kê, 2000. - 1290 tr. ; 27 cm     Ban tổ chức - cán bộ chính phủ. Viện nghiên cứu khoa học tổ chức nhà nước    

Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống tổ chức hành chính Việt Nam từ Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ; cơ quan hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ; cơ quan hành chính quận, huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh và cơ quan hành chính xã, phường, thị trấn.    

Môn loại: 352.2/ĐC 762

 

 

46.

 

     Một thế kỷ khảo cổ học Việt Nam : Tập I. - H. : Khoa học xã hội, 2004. - 1047 tr. ; 27 cm    

Tóm tắt: Gồm những bài viết về Thời đại Đá và Thời đại Kim khí.

Môn loại: 930.1/ĐC 761

 

 

47.

 

     Báo cáo hiện trạng văn hóa thông tin các tỉnh, thành phố : Giai đoạn 1990 - 2002. Tập I. - H., 2003. - 417 tr. ; 27 cm     Bộ Văn hóa thông tin. Viện Văn hóa thông tin. Dự án: Chính sách văn hóa vì sự phát triển     Tóm tắt: Tổng hợp các báo cáo của các thành phố, địa phương theo một cấu trúc gồm ba phần: 1.điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ; 2. Đánh giá tình hình văn hóa thông tin ; 3. Kết luận và kiến nghị.    

Môn loại: 306.09597/ĐC 763

 

 

48.

 

     Báo cáo hiện trạng văn hóa thông tin các tỉnh, thành phố : Giai đoạn 1990 - 2002. Tập II. - H., 2003. - 615 tr. ; 27 cm     Bộ Văn hóa thông tin. Viện Văn hóa thông tin. Dự án: Chính sách văn hóa vì sự phát triển     Tóm tắt: Tổng hợp các báo cáo của các thành phố, địa phương theo một cấu trúc gồm ba phần: 1.điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ; 2. Đánh giá tình hình văn hóa thông tin ; 3. Kết luận và kiến nghị.    

Môn loại: 306.09597/ĐC 764

 

 

49.

 

     Phục lục báo cáo hiện trạng văn hóa thông tin các tỉnh, thành phố : Giai đoạn 1990 - 2002. - H., 2003. - 254 tr. ; 27 cm     Bộ Văn hóa thông tin. Viện Văn hóa thông tin. Dự án: Chính sách văn hóa vì sự phát triển    

Môn loại: 306.09597/ĐC 765

 


Tìm sách