Thông báo

Thư mục chuyên đề: Đảng Cộng Sản Việt Nam

Thư viện Tỉnh


Lời giới thiệu

      Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, của nhân dân lao động và toàn dân tộc Việt Nam. Kể từ khi ra đời đến nay, Đảng Cộng Sản Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đưa nước ta vượt qua những giai đoạn khó khăn, thử thách để chiến thắng trong đấu tranh giữ nước và giờ đây là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

       Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nói chung; Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam nói riêng tự hào vì đất nước ta có một Đảng Cộng sản kiên cường, trung thành với Chủ nghĩa Mác, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo nhân dân ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và làm nên những kỳ tích lớn lao trong lịch sử dân tộc. Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 – 03/2/2018) Thư viện tỉnh Hà Nam biên soạn Thư mục chuyên đề về Đảng Cộng sản Việt Nam trong đó thư mục là tập hợp những tài liệu viết về Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, về Đảng bộ Hà Nam nói riêng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, về những thành tựu tiêu biểu của Đảng...Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song việc biên soạn thư mục không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của bạn đọc để các thư mục sau được hoàn chỉnh hơn.

Thư viện Tỉnh Hà Nam trân trọng giới thiệu!

 

1. Bạn bè thế giới với Đại hội XII Đảng cộng sản Việt Nam. - H. : Chính trị quốc gia, 2016. - 599 tr. ; 21 cm    

     Tóm tắt: Tổng kết hiệu quả công tác đối ngoại, ngoại giao nhân dân trong tình hình mới. Giới thiệu nội dung điện mừng Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam của các đảng cộng sản, đảng công nhân, đảng cánh tả, đảng cầm quyền... của nhiều đảng, cá nhân và các tổ chức quốc tế từ khắp các châu lục.    

324.2597075/VL 9184

2. Các đại hội và hội nghị Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ đổi mới / Lê Mậu Hân, Thái Phương. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 235 tr. ; 21 cm

     Tóm tắt: Giới thiệu khái quát các đại hội và hội nghị Trung ương, tiểu sử tóm tắt Tổng bí thư và danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá thời kỳ đổi mới.   

324.2597071/M 22684/M 22683/VL 6366  

3. Các cuộc khởi nghĩa do Đảng Cộng Sản Việt Nam lãnh đạo (1930-1945) / Trần Nhu biên soạn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 314 tr. ; 21 cm. - (70 năm thành lập nước. Nhà sách Thăng Long)   

   Tóm tắt: Giới thiệu các cuộc khởi nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo từ năm 1930 đến năm 1945: khởi nghĩa Châu Văn Liêm, Xô Viết Nghệ Tĩnh, khởi nghĩa Nguyễn Nghiêm, khởi nghĩa Bắc Sơn...

959.703/VL 8515/M 28379

4. Chủ trương của Đảng về xây dựng, phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ hội nhập quốc tế thời kỳ đổi mới / Nguyễn Văn Sáu. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 263 tr. ; 21 cm    

    Tóm tắt: Cuốn sách hệ thống hóa quan điểm, chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ; Nêu những thành tựu nổi bật, làm rõ những hạn chế, bất cập, và đúc kết những bài học kinh nghiệm chủ yếu có giá trị tham khảo; trình bày phương hướng và giải pháp xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

330.95970442/M 27028/VL 8142

5. Cương lĩnh và chiến lược của Đảng cộng sản Việt Nam từ năm 1930 đến nay. - H. : Chính trị quốc gia, 2009. - 479 tr. ; 21 cm    

324.2597071/VL 6946

6. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI niềm tin của chúng ta / Nhiều tác giả. - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 250 tr. ; 21 cm    

    Tóm tắt: Giới thiệu các bài viết nhằm quán triệt, tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng với các nội dung: làm rõ cở sở khoa học, tính đúng đắn, sáng tạo, sự vận dụng, phát triển và cụ thể hoá những quan điểm, chủ trương của Đại hội Đảng lần thứ XI; việc áp dụng vào thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn hiện nay.

324.259707/VL 9093

7.  Đại hội II của Đảng tại Tuyên Quang - Thủ đô kháng chiến : Kỷ yếu hội thảo. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 384 tr. ; 24 cm    

324.25970709/VL 5872

8. Đảng cộng sản Việt Nam 25 năm lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước / Vũ Như Khôi. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 211 tr. ; 21 cm    

    Tóm tắt: Nhìn lại những thành tựu mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đạt được trong công cuộc đổi mới đất nước. Quá trình hình thành và từng bước hoàn thiện đường lối đổi mới của Đảng. Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đưa đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội (1986-1996). Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước và từng bước hội nhập quốc tế (1996-2010).

324.2597075/VL 9088

9. Đảng cộng sản lãnh đạo quá trình đổi mới tại Việt Nam - Cập nhật hóa mô hình phát triển kinh tế - xã hội tại Cu Ba : Một số vấn đề lý luận và thực tiễn. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 218 tr. ; 21cm    

    Hội đồng lý luận Trung ương    

  324.2/VL 7278

10. Đảng cộng sản Việt Nam 85 năm xây dựng và phát triển / Nhiều tác giả. - H. : Văn hoá thông tin, 2014. - 426 tr. ; 27 cm    

324.2597075/VL 8362

11. Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc / Giàng Seo Phử c.b. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 671 tr. ; 24 cm   

    Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các văn kiện của Đảng CSVN và các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, gồm hai phần I: Các văn kiện của Đảng về vấn đề dân tộc; phần II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc.     

324.2597071/VL 7421

12. Điện Biên Phủ, Hội nghị Giơnevơ - Văn kiện Đảng. - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 651 tr. ; 24 cm   

     Tóm tắt: Gồm các trước tác của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Chiến dịch Điện Biên Phủ và Hội nghị Giơnevơ, Văn kiện của Đảng về kháng chiến và Chiến dịch Điện Biên Phủ; các báo cáo, phát biểu, kiến nghị, tuyên bố, trao đổi, mệnh lệnh của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, Đoàn đại biểu Việt Nam tại Hội nghị Giơnevơ.     

959.7041/VL 8127

13. Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Quân đội trong thời kỳ mới / Ngô Xuân Lịch. - H. : Quân đội nhân dân, 2014. - 328 tr. ; 21 cm  

    Tóm tắt: Tuyển chọn các bài viết của Thượng tướng Ngô Xuân Lịch những năm gần đây. Nội dung các bài viết thể hiện quan điểm tư tưởng, lý luận và thực tiễn chỉ đạo việc giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội trong thời kỳ mới.

324.2597075/VL 9052/ĐC 1025/ĐC 1027

14. Hà Nam lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 - 1975) / Trần Công Khôi, Trịnh Xuân Đảng, Nguyễn Tiến Chủ,...b.s. - H. : Quân đội nhân dân, 2004. - 486 tr. ; 21 cm  

959.737/ĐC 625

15. Hà Nam lịch sử kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ (1945 - 1975). - H. : Quân đội nhân dân, 2003. - 323 tr. ; 27 cm    

     Tóm tắt: Cuốn sách là một công trình khoa học góp phần tổng kết kinh nghiệm vận dụng quan điểm, đường lối chiến tranh nhân dân của Đảng vào thực tiễn tổ chức lực lượng, huy động các nguồn lực trong từng chiến dịch, từng trận đánh của bộ đội địa phương, dân quân du kích và nhân dân phối hợp với bộ đội chủ lực giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954); trong 21 năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) trên quê hương Hà Nam văn hiến, giàu truyền thống cách mạng.

959.737/ĐC 695

16. Làm người cộng sản trong giai đoạn hiện nay / Tô Huy Rứa, Trần Khắc Việt c.b,... - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 338 tr. ; 21 cm    

      Tóm tắt: Trình bày những căn cứ để xác định hình mẫu, người Đảng viên Cộng sản trong giai đoạn hiện nay. Tư cách và tiêu chuẩn của người Cộng sản. Phương hướng và biện pháp chủ yếu nâng cao chất lượng Đảng viên trong thời kì mới.   

324.2597071/VL 7279

17. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Nam : T.1: 1927-1975. - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 2000. - 527 tr ; 21 cm

     Tóm tắt: Cuốn sách trình bày hệ thống những sự kiện tiêu biểu, chân thực, đầy đủ, tổng kết, đúc rút những bài học kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Hà Nam, phong trào cách mạng của nhân dân diễn ra từ năm 1927 đến năm 1975.

324.2597070959737/ĐC 504/ĐC 519-21/ĐC 559/ĐC 863/ĐC 126/ĐC 128/ĐC 987/ĐC 1009/M 5142/M 5143

18. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hà Nam : T.2: 1975-2005. - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 2010. - 536 tr. ; 21 cm

    Tóm tắt: Trình bày hệ thống những sự kiện tiêu biểu, chân thực, đầy đủ, tổng kết, đúc rút những bài học kinh nghiệm lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh Hà Nam, phong trào cách mạng của nhân dân diễn ra từ năm 1975 đến năm 2005.    

324.2597070959737/ĐC 538/ĐC 549/ĐC 550

    19. Lý luận và kinh nghiệm của Đảng cộng sản Việt Nam về công tác dân vận / Hồ Chí Minh, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười... - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 240 tr. ; 24 cm     

    Tóm tắt: Gồm những bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo bộ, ban, ngành... đưa ra những phân tích sâu sắc, toàn diện, làm nổi bật cơ sở lí luận, thực tiễn và kinh nghiệm của công tác dân vận trong thời gian qua.     

324.2597075/VL 8260

20.  Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XI của Đảng cộng sản Việt Nam / Vũ Ngọc Am, Nguyễn Văn Sơn, Lê Chinh. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 167 tr. ; 21 cm 

    Tóm tắt:  Trình bày những nội dung chủ yếu và những điểm mới của các văn kiện Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam.  

324.2597071/VL 7276

21. Những bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam / Lê Hữu Nghĩa c.b, Lê Minh Nghĩa, Trần Hậu, Nguyễn Viết Thảo,... - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 287 tr. ; 24 cm    

     Tóm tắt: Nội dung cuốn sách đề cập các vấn đề cả về lý luận và thực tiễn, có giá trị tham khảo trong việc làm rõ các bài học kinh nghiệm lớn trong quá trình lãnh đạo cách mạng nước ta qua từng thời kỳ cách mạng, trong lãnh đạo thực hiện sự nghiệp đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế hiện nay.    

324.2597071/VL 6927/M 24317

22. Những sự kiện lịch sử Đảng bộ Hà Nam (1975-2000). - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 2004. - 484 tr ; 27 cm. - (Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam)

    Tóm tắt: Tập hợp những tài liệu, chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các đoàn thể chính trị, xã hội được sắp xếp theo trình tự thời gian, khách quan, chọn lọc, hệ thống về sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam và phong trào cách mạng của cán bộ, nhân dân trong chặng đường 25 năm xây dựng và trưởng thành từ ngày đất nước thống nhất, đi chủ nghĩa xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới quê hương.

324.2597070959737/ĐC 503

23. Quan điểm đại hội XII của Đảng về xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới / Nguyễn Bá Dương c.b. - H. : Quân đội nhân dân, 2016. - 240 tr. ; 21 cm   

    Tóm tắt: Quan điểm Đại hội XII của Đảng về tác động của tình hình thế giới, khu vực và trong nước đến nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc và vấn đề lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện vấn đề này trong tình hình mới.  

355.009597/M 4061/ VL 9081

24. Quyết tâm cao biện pháp quyết liệt nhằm tạo chuyển biến mới về xây dựng Đảng / Nguyễn Phú Trọng. - H. : Chính trị quốc gia, 2012. - 128 tr. ; 19 cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu nội dung bài phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị lần thứ IV Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương IV "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"...

324.2597071/M 25273/M 25272/Vv 4682

25. 60 năm tác phẩm sửa đổi lối làm việc. - H. : Chính trị quốc gia, 2008. - 594 tr. ; 24 cm. - (Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam)    

324.259707/VL 4762

26. 80 năm Đảng cộng sản Việt Nam những chặng đường lịch sử (1930-2010) / Ngô Đăng Tri. - H. : Thông tin và truyền thông, 2010. - 397 tr. ; 24 cm

     Tóm tắt: Giới thiệu những chặng đường lịch sử truyền thống vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam từ khi ra đời đến nay (1930 - 2010).   

324.259707/VL 4883/M 18899

27. 82 năm Đảng cộng sản Việt Nam  - Những chặng đường lịch sử (1930-2012) / Ngô Đăng Tri. - H. : Thông tin và truyền thông, 2012. - 438 tr. ; 24 cm    

       Tóm tắt: Lịch sử ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1920 - 1930). Vai trò lãnh đạo của Đảng trong cuộc đấu tranh giành chính quyền, trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.     

324.2597075/VL 6838

28. Tăng cường kiểm tra, giám sát phục vụ nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng / Cao Văn Thống. - H. : Chính trị quốc gia, 2009. - 330 tr. ; 21 cm

    Tóm tắt: Trình bày quan điểm của Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác kiểm tra, giám sát; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra của Đảng...    

324.2597071/VL 6204

29. Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong thời kỳ mới / Nguyễn Thế Trung c.b. - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 210 tr. ; 21 cm   

   Tóm tắt: Trình bày cơ sở khoa học của mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân: đặc điểm, khái niệm, tiêu chí đánh giá mối quan hệ đó, đồng thời đánh giá thực trạng về mối quan hệ từ nguyên nhân, kết quả đến những hạn chế, những bài học kinh nghiệm và dự báo những tác động tới mối quan hệ cũng như giải pháp tăng cường xây dựng mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

     324.2597/VL 8273

30. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam / Nguyễn Duy Hùng, Nguyễn Thị Kim Dung, Lê Văn Yên,... - H. : Chính trị quốc gia, 2008. - 635 tr. ; 24 cm    

    Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam và một số bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước gồm 2 phần: Phần I: Hồ Chí Minh về Đảng CSVN; Phần II: Nghiên cứu tư tưởng HCM về Đảng CSVN.    

324.2597071/VL 6750

31. Tư tưởng Hồ Chí Minh với Nghị quyết Đại hội IX của Đảng / Nguyễn Bá Linh. - H. : Công an nhân dân, 2004. - 299 tr. ; 19 cm    

   Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm ba phần: phần 1: chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động; phần 2 và phần 3: hệ thống quan điểm cơ bản của cách mạng Việt Nam và quán triệt nghị quyết đại hội IX về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh.    

335.4346/Vv 2907/M 11079/M 11078

32. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XVII. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 2005. - 100 tr. ; 19 cm    

324.2597070959737/ĐC 678/ĐC 975

33. Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XVI. - Hà Nam : Nxb.Hà Nam, 2000. - 99 tr ; 20 cm. - (Tỉnh uỷ Hà Nam)    

324.2597070959737/ĐC 468/ĐC 469

34. Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XV. - Hà Nam : Nxb. Hà Nam, 1998. - 118 tr. ; 19 cm    

324.2597070959737/ĐC 677

35. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 336 tr. ; 19 cm    

    324.25970755/M 25280/M 25279/M 25278/Vv 4676

36. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX. - H. : Chính trị quốc gia, 2001. - 352 tr. ; 19 cm    

    324.2597071/M 25277/Vv 4672

37.  Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII. - H. : Chính trị quốc gia, 1996. - 251 tr. ; 19 cm  

324.25970755/M 265/M 266/M 268

38. Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X. - H. : Chính trị quốc gia, 2006. - 375 tr. ; 19 cm    

324.25970755/M 25282/M 25281/Vv 4679

39. Văn kiện Đảng toàn tập Tập 1: 1924 - 1930 / Đức Vượng, Nguyễn Quý, Hoàng Bạch Yến,... - H. : Chính trị quốc gia, 2005. - 655 tr. ; 22 cm   

324.2597071/VL 7327

40. Văn kiện Đảng toàn tập Tập 15 : 1954 / Đào Trọng Cảng c.b, Nguyễn Việt Chiến., Trịnh Thị Nghĩa. - H. : Chính trị quốc gia, 2001. - 616 tr. ; 22 cm    

324.2597071/VL 7337

41. Văn kiện Đảng toàn tập Tập 28 : 1967 / Trần Tình c.b, Lê Hữu Dư, Trần Kim Ngân. - H. : Chính trị quốc gia, 2003. - 602 tr. ; 22 cm    

324.2597071/VL 7347

42. Văn kiện Đảng toàn tập Tập 17 : 1956 / Nguyễn Lan Lanh c.b, Nguyễn Thế Nhị, Đảm Hải Hàm, Nguyễn Thị Kim Phượng. - H. : Chính trị quốc gia, 2002. - 921 tr. ; 22 cm    

 324.2597071/VL 7339

43. Văn kiện Đảng toàn tập Tập 5 : 1935 / Trần Văn Hùng c.b, Nguyễn Thế Nhị, Phạm Văn Khánh, Nguyễn Văn Khang,... - H. : Chính trị quốc gia, 2002. - 519 tr. ; 22 cm    

   324.2597071/VL 7331

44. Văn kiện Đảng toàn tập Tập 18: 1957. - H. : Chính trị quốc gia, 2002. - 997 tr. ; 22 cm    

324.2597071/M 25270

45. Văn kiện Đảng toàn tập Tập 23 : 1962 / Nguyễn Trọng Phúc c.b, Trần Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Kỳ. - H. : Chính trị quốc gia, 2002. - 986 tr. ; 22 cm      

     324.25970753/VL 6950/VL 7343

46. Văn kiện Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa. - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 550 tr. ; 24 cm    

338.09597/VL 4104

47. Văn kiện Đảng toàn tập Tập 11 : 1950. - H. : Chính trị quốc gia, 2001. - 736 tr. ; 21 cm    

 324.25970752/M 24323/M 24324/VL 6951

48. Văn kiện Đảng toàn tập / Lê Hồng Anh, Đinh Thế Huynh, Trần Quốc Vượng,.... - H. : Chính trị quốc gia, 2015. - 618 tr. ; 22 cm

        T.57 : 1998  

 324.259707/VL 9162

49. Văn kiện Đảng toàn tập / Phạm Thế Duyệt, Nguyễn Đức Bình, Phan Diễn,... - H. : Chính trị quốc gia, 2001. - 574 tr. ; 22 cm   

     T.13 : 1952     

324.259707/VL 9161

50. Văn kiện Đảng toàn tập / Lê Hồng Anh, Đinh Thế Huynh, Trần Quốc Vượng... - H. : Chính trị quốc gia, 2015. - 823 tr. ; 22 cm  

   T.55 : 1996    

324.259707/VL 9160

51. Văn kiện Đảng toàn tập / Phan Diễn, Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Phú Trọng... - H. : Chính trị quốc gia, 2006. - 654 tr. ; 22 cm

      T.47 : 1986   

    324.259707/VL 9159

52. Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy ban chấp hành Trung ương khóa X : Lưu hành nội bộ. - H. : Chính trị quốc gia, 2008. - 180 tr. ; 19 cm    

 324.25970755/M 25275/M 25274    

53. Văn kiện hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương khóa XLưu hành nội bộ. - H. : Chính trị quốc gia, 2007. - 119 tr. ; 19 cm    

 324.2597071/Vv 4671

54. Văn kiện hội nghị lần thứ năm ban chấp hành Trung ương khóa VIII. - H. : Chính trị quốc gia, 1998. - 111 tr. ; 19 cm. - (Đảng Cộng sản Việt Nam)    

324.259707/M 282/M 284

55. Văn kiện hội nghị lần thứ tư ban chấp hành Trung ương khóa VIII. - H. : Chính trị quốc gia, 1998. - 115 tr. ; 19 cm. - (Đảng Cộng sản Việt Nam)        

324.259707/M 259/M 260/M 261/M 262

56. Về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội IX của Đảng. - H. : Tạp chí xây dựng Đảng, 2000. - 142 tr. ; 19 cm   

    Tóm tắt:  Cuốn sách gồm các chỉ thị, quy định của Bộ chính trị và hướng dẫn của các ban đảng Trung ương về đại hội đảng bộ các cấp, nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên nắm vững,...    

324.2597071/M 25228/Vv 4661/Vv 4665

57. Về cách mạng Việt Nam trong thời đại ngày nay / Nguyễn Đức Bình. - H. : Chính trị quốc gia, 2016. - 1030 tr. ; 24 cm    

   Tóm tắt: Tuyển chọn một số bài viết, bài nói của giáo sư Nguyễn Đức Bình đề cập đến con đường cách mạng Việt Nam; về Đảng Cộng sản Việt Nam, về học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; về công tác lí luận, tư tưởng và văn hoá...    

324.2597075/VL 9189

58. Xây dựng Đảng bộ quân đội ngang tầm nhiệm vụ mới / Ngô Xuân Lịch. - H. : Quân đội nhân dân, 2016. - 900 tr. : ảnh ; 24 cm    

   Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề cơ bản về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội trong tình hình mới. Xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu; hiệu lực công tác đảng, công tác chính trị; nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân vững mạnh, thế trận lòng dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. 

324.2597075/VL 9030/ĐC 1028

59. Tài liệu tuyên truyền Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước : Phục vụ tuyên truyền tại cơ sở. - H., 2017. - 44 tr. ; 21 cm    

324.2597075/VL 9521/VL 9522/VL 9523


Tìm sách