Thông báo

Thư mục về "Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Thư viện tỉnh


LỜI GIỚI THIỆU

 

    Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng lớn, nhà văn hóa lớn, nhà quân sự thiên tài. Cuộc đời cách mạng của Người là tấm gương sáng về đạo đức, tác phong, lối sống...để chúng ta không ngừng học tập noi theo. Mỗi lời nói, việc làm của Người đều xuất phát từ những trăn trở suy tư của một khối óc vĩ đại, một trái tim lớn luôn hết lòng hết sức vì quốc gia, dân tộc.

   Những tư tưởng của Người là hiện thân của những khát vọng của các dân tộc trong việc khẳng định bản sắc dân tộc mình và tiêu biểu cho việc thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc trên thế giới. Sự đóng góp quan trọng về nhiều mặt của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và nghệ thuật...là kết tinh truyền thống hàng ngàn năm của nhân dân Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/05/1890 - 19/05/2018) và đẩy mạnh cuộc vận động, học tập làm theo Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Thư viện tỉnh Hà Nam biên soạn thư mục chuyên đề "Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh." Thư mục được chia thành ba nội dung cơ bản:

         I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng

         II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thế hệ trẻ, văn nghệ sĩ và quần chúng nhân dân.

         III. Những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác Hồ.

   Thư mục ra đời hi vọng sẽ cung cấp thêm các tài liệu, kiến thức nhằm giúp bạn đọc hiểu hơn về Hồ Chí Minh, biết học tập và làm theo tấm gương của Người. Mặc dù đã có nhiều cố gắng xong quá trình biên soạn không tránh khỏi thiếu xót, rất mong nhận được sự đóng góp của bạn đọc để những thư mục sau hoàn thiện hơn.

 Trân trọng giới thiệu!

 

I. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, xây dựng đất nước

 

1. Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc / Giàng Seo Phử c.b. - H. : Chính trị quốc gia, 2013. - 671 tr. ; 24 cm  

  Ủy ban dân tộc        

  Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các văn kiện của Đảng CSVN và các bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, gồm hai phần I: Các văn kiện của Đảng về vấn đề dân tộc; phần II: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc     

324.2597071/VL 7421

 

2. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong sự nghiệp Hồ Chí Minh / Bùi Đình Phong. - H. : Lao động, 2014. - 392 tr. ; 21 cm    

 Sách tặng   

  Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội: Đảng có vững cách mạng mới thành công; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; đạo đức và pháp luật trong cấu trúc văn hoá; quan điểm Hồ Chí Minh về văn hoá và mối quan hệ giữa văn hoá với kinh tế, chính trị...

335.4346/VL 8995

 

3. Học thuyết Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng của Đảng ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc / Nguyễn Bá Dương. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 456 tr ; 21 cm   

 324.259707/M 17586/VL 4350

 

4. Hồ Chí Minh lấy dân làm gốc / Bùi Đình Phong. - H. : Dân trí, 2015. - 264 tr. ; 21 cm.

  Tóm tắt: Tập hợp các bài nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh như: chính phủ là công bộc của dân, lấy dân làm gốc, dân ủy quyền cho Quốc hội bầu Chính phủ để phục vụ nhân dân...   

335.4346/M 27770/M 27769/VL 8351

 

5. Hồ Chí Minh với cách mạng Việt Nam cuộc đời, sự nghiệp và đạo đức / Đinh Xuân Lý, Trần Minh Trường đồng c.b. - H. : Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013. - 293 tr. ; 21 cm   

   Tóm tắt: Giới thiệu một số bài nghiên cứu về quan điểm của Hồ Chí Minh đối với một số lĩnh vực của đời sống cách mạng Việt Nam như xây dựng Đảng, nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và giáo dục - đào tạo...Vài nét sơ lược về cuộc đời và sự nghiệp và đạo đức của Người.

335.4346/M 27029/VL 8141

 

6. Hồ Chí Minh về xây dựng củng cố tổ chức Đảng / T.c.: Nguyễn Thái Anh, Nguyễn Thị Nhung Trang. - H. : Thanh niên, 2017. - 407 tr. ; 21 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh) 

  Sách bổ sung    

   Tóm tắt: Trình bày các nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo cách mạng của Đảng và xây dựng, củng cố, phát triển Đảng trong sạch, vững mạnh.    

324.2597075/M 30370

 

7. Tư cách người cách mạng / Hồ Chí Minh. - H.: Chính trị quốc gia, 2013. - 181 tr. ; 21 cm

  Tóm tắt: Giới thiệu nội dung sáu tác phẩm quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về đạo đức cách mạng gồm : tư cách một người cách mệnh; sửa đổi lối làm việc; cần kiệm liêm chính; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, chống bênh quan liêu; đạo đức cách mạng và nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.

172/ VL 7362

 

8. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh và sự vận động của Đảng trong xây dựng đạo đức cán bộ thời kỳ mới: Sách chuyên khảo / Lê Quang Phi. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 221 tr. ; 21 cm    

172/M 17855/M 17854/VL 4462

 

9. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Chung. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 154 tr. ; 21 cm     

370/M 17814/M 17813/VL 4474

 

10. Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng, chống tham nhũng /  Bùi Mạnh Cường, Đỗ Thi Quyên. - H.: Nxb. Hồng Đức, 2015. - 359 tr. ; 21 cm

   Sách tặng

  Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm các bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện tư tưởng của Người về công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta.

364.1323/M6112/M6090

 

11. Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh trong sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt NamSách tham khảo / Lê Quý Đức. - H. : Chính trị Quốc gia, 2001. - 203 tr. ; 19 cm   

  Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu về tư tưởng Hồ Chí Minh, nội dung gồm 2 phần : Phần I : Tư tưởng Hồ Chí và văn hóa chính trị, văn hóa nghệ thuật. Phần II : Xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới dưới ánh sáng tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh.    

306/M 183/M 184/Vv 1307

 

12. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh / Tô Lâm c.b. - H. : Chính trị quốc gia, 2016. - 259 tr. ; 21 cm    

  Sách tặng

  Tóm tắt: Trình bày cơ sở, quá trình hình thành, phát triển và nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh và giá trị tư tưởng của Người trong sự nghiệp giữ gìn trật tự, an ninh ở nước ta hiện nay.  

355.0330597/M 4834

 

13. Tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng (Sách chuyên khảo) / Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Xuân Trung... - H. : Công an nhân dân, 2017. - 327 tr. ; 21 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)    

    Sách bổ sung  

    Tóm tắt: Trình bày bối cảnh hình thành và quá trình phát triển và những nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng, sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, tín ngưỡng của Đảng và Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới đất nước hiện nay.   

 200.9597/M 30377

 

14. Về tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân / Hồ Chí Minh, Chu Ngọc Lan, Nguyễn Thị Quang.... - H.: Chính trị quốc gia, 2013. - 181 tr. ; 21 cm

   Tóm tắt: Đề cập đến đạo đức cách mạng và chủ nghĩa cá nhân. Nêu bật những ưu điểm của cán bộ, đảng viên và chỉ rõ khuyết điểm, thiếu sót đồng thời thẳng thắn vạch rõ sự nguy hại của chủ nghĩa cá nhân, đưa ra những biện pháp cụ thể, toàn diện, nhằm khắc phục những ảnh hưởng xấu, nâng cao đạo đức cách mạng.

172/VL7363

 

II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thế hệ trẻ, văn nghệ sĩ và đông đảo quần chúng nhân dân.

 

15. 365 lời dạy của chủ tịch Hồ Chí Minh / Hồ Chí Minh ; Quốc Văn tuyển chọn, giới thiệu. - H. : Thanh niên, 2017. - 119 tr. ; 21 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)    

     Sách bổ sung    

     Tóm tắt: Tuyển chọn 365 lời dạy của Bác Hồ là kim chỉ nam soi đường cho thanh niên cả nước phấn đấu trong cuộc sống và trên mỗi chặng đường công tác, học tập và đi tới thành công.   

 335.4346/M 30378

 

16. Bác Hồ với công nhân / Lường Thị Lan. - H. : Thanh niên, 2017. - 231 tr. ; 21 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đưc, phong cách Hồ Chí Minh)      

     Sách bổ sung    

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kề về những nét phẩm cách cao đẹp, trong sáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhằm trang bị cho công nhân tri thức, hiểu biết về nhiều mặt: đường lối, chính sách, luật pháp, khoa học kỹ thuật, công nghệ quản lý... để nâng cao năng suất lao động, thực hành tiết kiệm, xây dựng nền kinh tế xã hội chủ nghĩa.    

305.56209597/M 30369

 

17. Bác Hồ với đồng bào các dân tộc. - H. : Thông tấn, 2006. - 235 tr. ; 21 cm      

   Tóm tắt: Tập hợp một số bài nói, bài viết của Bác Hồ về đồng bào các dân tộc. Những hồi ức, kỷ niệm của đồng bào các dân tộc, những người có may mắn, hạnh phúc được gần gũi, tiếp xúc với Người, thể hiện tình cảm kính yêu, tin tưởng vào Đảng, Bác Hồ.   

 335.4346/M 12900/VL 3208

 

18. Bác Hồ với nông dân / Lường Thị Lan. - H. : Thanh niên, 2017. - 247 tr. ; 21 cm    

    Sách bổ sung  

    Tóm tắt: Tập hợp các bài nói, bài viết, buổi gặp gỡ, chuyến công tác, hình ảnh sống động, câu nói chân thực, các chuyện kể cảm động của những nhân vật từng có dịp được tiếp xúc với Bác Hồ, được Người quan tâm, thăm hỏi, động viên. Qua đó thể hiện tình cảm của Bác đối với nông dân Việt Nam.

305.563309597/ĐC 1073

 

19. Bác Hồ với phụ nữ / Trần Thị Mai Thanh. - H. : Thanh niên, 2017. - 242 tr. ; 21 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)    

      Sách bổ sung   

      Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài nói, buổi gặp gỡ, chuyến công tác, các chuyện kể cảm động giới thiệu những gương mặt phụ nữ Việt Nam đã có vinh dự gặp Bác Hồ, được Bác quan tâm săn sóc, dạy bảo.     

305.409597/M 30373

 

20. Bác Hồ với thanh niên / Nguyễn Văn Dương. - H. : Thanh niên, 2017. - 255 tr. ; 21 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh)    

    Sách bổ sung    

    Tóm tắt: Tập hợp những bài viết của Bác Hồ, những bài viết về Bác Hồ trong sự nghiệp giáo dục thanh niên Việt Nam; thanh niên Việt Nam học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.    

305.23509597/M 30360

 

21. Bác Hồ với trí thức / Vũ Thị Kim Yến. - H. : Thanh niên, 2017. - 239 tr. ; 21 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)    

    Sách bổ sung    

    Tóm tắt: Tập hợp các bài nói, bài viết, các chuyện kể cảm động của những nhân vật từng có dịp được tiếp xúc với Bác Hồ. Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sứ mệnh lịch sử của trí thức và tầng lớp trí thức Việt Nam, về vấn đề giáo dục, trang bị cho trí thức nhiều mặt: đường lối, chính sách, luật pháp...    

305.55209597/M 30374

 

22. Bác Hồ với văn nghệ sĩ / Vũ Thị Kim Yến. - H. : Thanh niên, 2017. - 259 tr. ; 21 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)    

     Sách bổ sung   

     Tóm tắt: Tập hợp những bài viết của văn nghệ sĩ viết về Bác Hồ, là những bài học quý giá về đạo đức, về phong cách của người cộng sản chân chính mà các thế hệ sau cần học tập và noi theo.   

895.92209/M 30379

 

23. Hồ Chí Minh với vấn đề đoàn kết các dân tộc / Lê Ngọc Thắng. - H. : Văn hoá dân tộc, 2005. - 239 tr. ; 19 cm    

Nêu lên cơ sở hình thành, nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết các dân tộc; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết các dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.    

323.1597/M 13088/M 13089/M 13090/Vv 3511

 

24. Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề học tập / Vũ Kim Yến, Nguyễn Văn Dương. - H. : Thanh niên, 2017. - 278 tr. ; 21 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh)   

   Sách bổ sung   

   Tóm tắt: Trình bày những quan điểm về giáo dục - đào tạo và các bài viết nghiên cứu về tư tưởng giáo dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Giới thiệu những câu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giáo dục - đào tạo.   

 370/M 30363

 

25. Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên / Đoàn Nam Đàn. - H. : Chính trị quốc gia, 2002. - 271 tr. ; 19 cm  

  Nguồn gốc, quá trình hình thành và tư tưởng cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên. Vấn đề vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục thanh niên ở nước ta hiện nay.     

305.23/M 3987/M 3988

 

26. Văn hóa minh triết Hồ Chí Minh / Bùi Đình Phong. - H. : Thanh niên, 2017. - 342 tr. ; 21 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)   

       Sách bổ sung   

      Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, các bài nghiên cứu về tư tưởng Hồ Chí Minh làm rõ một số vấn đề rất quan trọng, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đó là học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 

   335.4346/M 30375

 

27. Văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh / Cao Thị Hải Yến. - H. : Thanh niên, 2017. - 295 tr. ; 21 cm. - (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)   

     Sách bổ sung

     Tóm tắt: Tập trung làm rõ nội dung cơ bản: cơ sở hình thành văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh, phát huy giá trị văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh trong việc xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, một số chuyện kể về văn hóa ứng xử Hồ Chí Minh.  

 306.4/M 30372

 

28. Triết học văn hóa trong đạo đức Hồ Chí Minh: Hưởng ứng cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Hồ Sĩ Vịnh. - H. : Dân Trí, 2014. - 111 tr. ; 21 cm  

  Sách bổ sung

   Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, bài nói, thơ - văn chính luận, tiểu luận của Hồ Chí Minh về văn hóa học, về phương pháp luận, phê bình văn học nghệ thuật giúp người đọc hiểu được mục đích, sứ mệnh, ý nghĩa của văn hóa, của từng hình thái và hiện tượng văn hóa.

170/M 30356/M 30357

 

III. Những tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác Hồ.

 

29. Để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Nguyễn Thủy Trường. - H. : Dân trí, 2012. - 95 tr. ; 21 cm    

  Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.   

172/VL 6610/M 23295/M 23294/M 23293

 

30. Gương sáng phụ nữ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. - H. : Phụ nữ, 2013. - 215 tr. ; 21 cm

  Tóm tắt:Viết về những tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực,  trên khắp mọi miền đất nước học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh.  

305.4/M 28807/M 28806/VL 8651

 

31. Những chuyện kể về đạo đức Hồ Chí Minh / Tạ Hữu Yên. - H. : Thanh Niên, 2009. - 215 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác)

  Tóm tắt: Gồm những câu chuyện sinh động về tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 172/M 18493/M 18492/M 19526/Vv 4160

 

32. Những chuyện kể về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh / Nguyễn Thị Nhung, An Quân, Mỹ Hảo.... - H. : Phụ nữ, 2013. - 202 tr. ; 21 cm

  Tóm tắt: Những câu chuyện về Bác và về những chiến sĩ cách mạng, cán bộ, đảng viên... đã học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người.

    172/M 28805/M 28804/VL 8659

 

32. Những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác Hồ : (Sách về người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - năm 2016). - H. : Nxb. Thông tin và truyền thông, 2017. - 515 tr. ; 21 cm    

  Ban tuyên giáo Trung ương    

  Sách bổ sung 

  Tóm tắt:Giới thiệu những tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016.

    302.0959741/ĐC 1081/ĐC 1082

 

33. Những mẩu chuyện về đạo đức tác phong của Bác Hồ / Lưu Quang Huyền. - H. : Thanh Niên, 2008. - 195 tr ; 19 cm   

   Tóm tắt: Gồm nhiều mẩu chuyện sinh động và sâu sắc về đạo đức, tác phong, tình thương yêu con người, lòng vị tha, sự gần gũi với nhân dân, ứng xử văn hóa của Bác Hồ trên nhiều lĩnh vực xã hội, thể hiện Tám chữ vàng: cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

895.922803/M 17117/Vv 3931

 

34. Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 295 tr. ; 24 cm   

 Ban Tuyên giáo Trung ương    

   Tóm tắt: Tập hợp một số chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh. Giới thiệu các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong các lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, xây dựng Đảng, an ninh - quốc phòng trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh.     

170/VL 7772

 

35. Những tấm gương tiêu biểu của thời đại Hồ Chí Minh : Hưởng ứng cuộc vận động sáng tác "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" / Đỗ Sâm. - H. : Thông tin và truyền thông, 2013. - 250 tr. ; 21 cm    

  Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về cuộc đời, sự nghiệp của nhiều tấm gương sáng, tiêu biểu thế hệ Hồ Chí Minh như: Võ Nguyên Giáp, Trần Đăng Ninh, Phạm Kiệt, Nguyễn Minh Vỹ, Tạ Quang Bửu...

 170/M 26170/M 26169/VL 7793/KC 3102

 

36. Những tấm gương bình dị mà cao quý trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị quốc gia, 2014. - 295 tr. ; 24 cm  

  Ban Tuyên giáo Trung ương   

  Tóm tắt: Tập hợp một số chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh. Giới thiệu các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình trong các lĩnh vực xây dựng và phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, xây dựng Đảng, an ninh - quốc phòng trong phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh.    

170/VL 7772

 

37. Những tấm gương bình dị mà cao quý Tập 3. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 248 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)   

170/M 17849/M 17848/VL 4478

 

38. Những tấm gương bình dị mà cao quý Tập 2. - H. : Quân đội nhân dân, 2010. - 251 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)    

170/M 17847/M 17846/VL 4479

 

39. Những tấm gương bình dị mà cao quý Tập 4. - H. : Quân đội nhân dân, 2011. - 238 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)       

    Tóm tắt: Giới thiệu một số tấm gương người tốt việc tốt với những hành động, cống hiến hy sinh của họ vì xã hội, vì cộng đồng...    

170/M 21399/M 21398/VL 5906/KC 2643

 

40. Những tấm gương bình dị mà cao quý Tập 5. - H. : Quân đội nhân dân, 2011. - 217 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)      

   Tóm tắt: Giới thiệu một số tấm gương người tốt việc tốt với những hành động, cống hiến hy sinh của họ vì xã hội, vì cộng đồng...   

 170/M 21397/M 21396/VL 5907/KC 2642

 

41. Những tấm gương bình dị mà cao quý Tập 6 / Đỗ Thu Hồng, Nguyễn Văn Minh,.... - H. : Quân đội nhân dân, 2012. - 222 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh)    

172/M 23223/M 23224/VL 6569/KC 2678/KC 2679

 

42. Những tấm gương bình dị mà cao quý Tập 8 / Lê Hùng Khoa, Nguyễn Liên.... - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 279 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh")    

 170/VL 7442/M 25564/M 25563/KC 2801

 

43. Những tấm gương bình dị mà cao quýTập 9 / Bùi Hồng Mạnh, Xuân Bằng, Văn Chiển.... - H. : Quân đội nhân dân, 2013. - 279 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh")    

 170/VL 7441/M 25566/M 25565/KC 2800

 

44. Những tấm gương bình dị mà cao quý / Xuân Ba, Đinh Xuân, Đỗ Phú Thọ.... - Tái bản. - H. : Quân đội nhân dân, 2016. - 260 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh")    

    Báo Quân đội nhân dân   

    Sách tặng    

     Tập 11    

302.09597/M 2655/M 2656/VL 8982

 

45. Những tấm gương bình dị mà cao quý / Hải Lý, Vương Thúy, Đặng Trung Kiên.... - H. : Quân đội nhân dân, 2016. - 252 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh")    

     Báo Quân đội nhân dân    

       Sách tặng    

         Tập 12    

302.09597/M 4215/M 4227/VL 8983

 

 

 

 

 

 

 


Tìm sách