Tin tức
Quy tắc về đạo đức nghề nghiệp của cán bộ ngành Thư viện - Thông tin

Quy tắc về đạo đức nghề nghiệp của cán bộ ngành Thư viện - Thông tin

Lời nói đầu: Bản quy tắc về đạo đức nghề nghiệp này được xem như các khuyến nghị về mặt đạo đức mang tính định hướng cho các cán bộ thư viện - thông tin (TV-TT) và cũng là cơ sở để các Hiệp hội thư viện xem xét khi xây dựng hoặc chỉnh sửa các quy định của mình.

Tìm sách