Nghiệp vụ thư viện
Năng động là động lực phát triển của Thư viện

Năng động là động lực phát triển của Thư viện

1. Khái niệm về năng động Trước khi tìm hiểu về nội dung của năng động thư viện, ta cần phải làm sáng tỏ ngữ nghĩa của năng động là gì. Từ điển Tiếng Việt do Hoàng Phê làm chủ biên đưa ra định nghĩa: Năng động là có tác động tích cực, làm thay đổi thế giới xung quanh. Còn theo "Từ điển từ và ngữ Việt Nam" của Nguyễn Lân thì: Năng động là có khả năng hoạt động tích cực. Năng động trong tiếng Anh - "Dynamic" còn có thêm nghĩa là động lực. Như vậy, năng động là động lực, là khả năng hoạt động tích cực của một cá nhân, tập thể nhằm tác động một cách tích cực, có chủ đích để thay đổi thế giới xung quanh. Vậy nội hàm của năng động trong công tác thư viện là gì? Bài viết này đưa ra một cách lý giải ban đầu và có tính chất cá nhân về nội dung của năng động trong công tác thư viện.

Toàn cầu hóa, cơ hội và thách thức đối với ngành Thông tin - Thư viện Việt Nam

Toàn cầu hóa, cơ hội và thách thức đối với ngành Thông tin - Thư viện Việt Nam

1. Toàn cầu hóa: Hiện có nhiều định nghĩa khác nhau về toàn cầu hóa, trong đó có một định nghĩa mà chúng tôi cho rằng phản ảnh khá chính xác bản chất của toàn cầu hóa, đó là "Toàn cầu hóa là một quá trình biến các vùng miền, các cộng đồng người khác nhau từ trạng thái biệt lập, tách rời nhau thành một trạng thái khác về chất, bằng sự liên kết gắn bó thành một thể thống nhất hữu cơ trên quy mô toàn cầu. Khi đó, một sự kiện, một hiện tượng, một vấn đề xảy ra ở vùng miền này, ở cộng cồng người này sẽ có ảnh hưởng tác động tới các vùng miền, các cộng đồng người khác trên quy mô toàn thế giới".

Triết lý cho sự phát triển thư viện hiện nay

Triết lý cho sự phát triển thư viện hiện nay

Luận bàn về việc xây dựng và phát triển của thư viện Việt Nam thông qua các cứ liệu lịch sử, tác giả đã dẫn giải phần nào những quan điểm về sự phát triển thư viện nước nhà qua các giai đoạn phong kiến và dưới sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền nhân dân; những chính sách về sự nghiệp thư viện đã được thực thi. Đồng thời, tác giả đưa ra một số nhận định cho sự phát triển thư viện; đóng góp một số ý kiến về dự tào luật thư viện.

Xây dựng chính sách phát triển thư viện công cộng - Bài học từ Ấn Độ

Xây dựng chính sách phát triển thư viện công cộng - Bài học từ Ấn Độ

Ấn Độ là nước đông dân thứ hai trên thế giới với 1,27 tỉ người và là một liên bang quốc gia đa ngôn ngữ với 28 tiểu bang và 7 vùng lãnh thổ. Chính phủ xem các thư viện công cộng là thành tố quan trọng góp phần xóa mù chữ và nâng cao trình độ cho người dân. Tại thời điểm giành được độc lập (năm 1947), Ấn Độ đã phải đối mặt với một loạt những thách thức. Dân số ở nông thôn chiếm 88%, hầu như tất cả đều mù chữ. Xác định thư viện có vai trò quan trọng trong xóa mù chữ và nâng cao dân trí, Chính phủ Ấn Độ đã dành sự quan tâm đến việc phát triển hệ thống thư viện trên toàn lãnh thổ.

Căn cứ để soạn tóm tắt bài báo-tạp chí

Căn cứ để soạn tóm tắt bài báo-tạp chí

Khi tiến hành soạn tóm tắt bài báo, người soạn bản tóm tắt không có nhiều căn cứ như khi soạn tóm tắt sách. Vì mỗi loại ấn phẩm có những đặc thù riêng về mặt loại hình tài liệu. Bài báo đưa thông tin nhanh, đề cập vấn đề mang tính thời sự hơn, được xuất bản nhanh hơn... Do đó ngoài nhan đề hầu như không có đầy đủ 6 yếu tố tiếp theo như sách. Nhưng bài báo có thể xem lướt thuận tiện hơn xem lướt sách, vì bài báo có độ dài ngắn hơn sách rất nhiều. Đây là ưu thế mạnh nhất khi soạn tóm tắt bài báo và tạo ra cơ sở cho các cách thức tiếp cận nội dung cốt lõi bài báo khác với sách, cũng đồng thời đòi hỏi người soạn tóm tắt phải có năng lực, kinh nghiệm và sự hiểu biết nhất định. Có thể nêu hai hướng cơ bản tiếp cận nội dung bài báo như sau:

Tìm sách