Nghiệp vụ thư viện
Triết lý cho sự phát triển thư viện hiện nay

Triết lý cho sự phát triển thư viện hiện nay

Luận bàn về việc xây dựng và phát triển của thư viện Việt Nam thông qua các cứ liệu lịch sử, tác giả đã dẫn giải phần nào những quan điểm về sự phát triển thư viện nước nhà qua các giai đoạn phong kiến và dưới sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền nhân dân; những chính sách về sự nghiệp thư viện đã được thực thi. Đồng thời, tác giả đưa ra một số nhận định cho sự phát triển thư viện; đóng góp một số ý kiến về dự tào luật thư viện.

Xây dựng chính sách phát triển thư viện công cộng - Bài học từ Ấn Độ

Xây dựng chính sách phát triển thư viện công cộng - Bài học từ Ấn Độ

Ấn Độ là nước đông dân thứ hai trên thế giới với 1,27 tỉ người và là một liên bang quốc gia đa ngôn ngữ với 28 tiểu bang và 7 vùng lãnh thổ. Chính phủ xem các thư viện công cộng là thành tố quan trọng góp phần xóa mù chữ và nâng cao trình độ cho người dân. Tại thời điểm giành được độc lập (năm 1947), Ấn Độ đã phải đối mặt với một loạt những thách thức. Dân số ở nông thôn chiếm 88%, hầu như tất cả đều mù chữ. Xác định thư viện có vai trò quan trọng trong xóa mù chữ và nâng cao dân trí, Chính phủ Ấn Độ đã dành sự quan tâm đến việc phát triển hệ thống thư viện trên toàn lãnh thổ.

Căn cứ để soạn tóm tắt bài báo-tạp chí

Căn cứ để soạn tóm tắt bài báo-tạp chí

Khi tiến hành soạn tóm tắt bài báo, người soạn bản tóm tắt không có nhiều căn cứ như khi soạn tóm tắt sách. Vì mỗi loại ấn phẩm có những đặc thù riêng về mặt loại hình tài liệu. Bài báo đưa thông tin nhanh, đề cập vấn đề mang tính thời sự hơn, được xuất bản nhanh hơn... Do đó ngoài nhan đề hầu như không có đầy đủ 6 yếu tố tiếp theo như sách. Nhưng bài báo có thể xem lướt thuận tiện hơn xem lướt sách, vì bài báo có độ dài ngắn hơn sách rất nhiều. Đây là ưu thế mạnh nhất khi soạn tóm tắt bài báo và tạo ra cơ sở cho các cách thức tiếp cận nội dung cốt lõi bài báo khác với sách, cũng đồng thời đòi hỏi người soạn tóm tắt phải có năng lực, kinh nghiệm và sự hiểu biết nhất định. Có thể nêu hai hướng cơ bản tiếp cận nội dung bài báo như sau:

Sự cần thiết bảo quản các kho tài liệu thư viện kỹ thuật số

Sự cần thiết bảo quản các kho tài liệu thư viện kỹ thuật số

Bảo quản hiện nay vẫn còn là một khái niệm mơ hồ khi áp dụng vào việc xây dựng các dự án và các kho tài liệu thư viện kỹ thuật số. Tài liệu kỹ thuật nêu nêu lên một khuôn khổ cho việc nhận thức về công tác bảo quản trong môi trường kĩ thuật số bằng cách tạo ra cầu nối giữa năm nguyên lý cơ bản của công tác bảo quản truyền thống là: tuổi thọ, lựa chọn, chất lượng, toàn vẹn và truy cập. Bài viết trình bày về sự mở rộng những mục đích của công tác bảo quản. Bài viết cũng mô tả quá trình chuyển đổi của nguyên lý bảo quản và nêu lên quan điểm khẳng định sự cần thiết của công tác bảo quản trong thế giới kỹ thuật số. Bài viết được bắt nguồn từ hai tài liệu: báo cáo “Công tác bảo quản trong thế giới kỹ thuật số” của tác giả, một loạt thuyết trình tại "School for Scanning” của NEDDC tuần tự từ 1996 đến 1999.

Hướng dẫn bảo quản tài liệu lưu trữ

HƯỚNG DẪN BẢO QUẢN TÀI LIỆU LƯU TRỮ (Ban hành kèm theo Công văn số: 111 ngày 04 tháng 4 năm 1995 của Cục Lưu trữ Nhà nước)

Tìm sách