Nghiệp vụ thư viện
Bàn về khái niệm

Bàn về khái niệm

1. Tài liệu là gì? Tài liệu là phương pháp bảo đảm thông tin cho quản lý và sản xuất. Theo nghĩa rộng, tài liệu cần thiết cho mọi lĩnh vực hoạt động xã hội loài người, giúp loài người ghi nhớ những tri thức và kinh nghiệm trong quá trình sống, làm việc và đấu tranh bảo vệ quyền lợi của mình. Tài liệu hình thành khi các ký tự, chữ viết xuất hiện.

Một số định hướng về hoạt động nghiệp vụ đối với thư viện cấp huyện trong thời kỳ đổi mới

Một số định hướng về hoạt động nghiệp vụ đối với thư viện cấp huyện trong thời kỳ đổi mới

Thư viện huyện đóng vai trò là cơ quan văn hóa giáo dục quan trọng hàng đầu, là trung tâm thông tin-thư viện-thư mục phục vụ cho học tập, nghiên cứu và sản xuất của nhân dân địa phương có nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến tri thức cho cán bộ và nhân dân... góp phần làm cho nông thôn nhanh chóng phát triển và đổi mới. Với mục tiêu thống nhất, chuẩn hoá, đặc biệt khi các thư viện Việt Nam đang dần hoà nhập với hoạt động của thư viện quốc tế, cần tập trung thực hiện tốt một số hoạt động nghiệp vụ mang tính định hướng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, văn hoá xã hội trong giai đoạn hiện nay, từng bước nâng cao vị thế xã hội của thư viện huyện.

Công nghệ mới trong ngành thông tin - thư viện

Công nghệ mới trong ngành thông tin - thư viện

"Một trong những lý do khiến con người vươn lên để trở thành sinh vật nổi trội nhất trên trái đất có thể được quy cho khả năng bẩm sinh truyền thông thông tin để lưu trữ, truy hồi và sử dụng trí thức để cho mỗi thế hệ tiếp nối không cần học lại những bài học của quá khứ để hành động một cách có hiệu quả trong hiện tại" (Bách khoa toàn thư Britannica). Con người đã vận dụng khả năng bẩm sinh truyền thông thông tin này để tiến hành những bước nhảy vọt quan trọng trong bước tiến hóa để nâng cao đời sống và nhận thức của mình đến một mức tột đỉnh như ngày hôm nay.

Chính sách đầu tư của Nhà nước cho hệ thống thư viện công cộng và một số ý kiến đề xuất

Chính sách đầu tư của Nhà nước cho hệ thống thư viện công cộng và một số ý kiến đề xuất

Thư viện là một thiết chế văn hóa có nhiệm vụ rất quan trọng trong việc sưu tầm, thu thập, lưu trữ, bảo quản lâu dài các xuất bản phẩm dân tộc nhằm phục vụ việc đọc và học tập suốt đời của người dân. Việc duy trì và phát triển hệ thống thư viện công cộng luôn là chủ trương của Đảng và Nhà nước, việc này đã được thể hiện rất rõ trong các Văn kiện, văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm tạo hành lang pháp lý cho các địa phương có căn cứ và cơ sở để tiến hành tổ chức, phát triển mạng lưới thư viện công cộng của địa phương. Bài viết giới thiệu những quy định hiện hành về chính sách đầu tư cho thư viện, đánh giá thực trạng chính sách của Nhà nước đối với hoạt động thư viện. Từ đó, tác giả đưa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện chính sách đầu tư cho thư viện.

Hoạt động thư viện và cung cấp thông tin phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong sự nghiệp đổi mới

Hoạt động thư viện và cung cấp thông tin phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong sự nghiệp đổi mới

Mở đầu Từ bao đời nay, văn hóa lúa nước là cụm từ thường được đề cập tới khi nói về cội nguồn phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Văn hóa lúa nước gắn liền với làng xã đã kiến tạo nên thuần phong mỹ tục của người Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Nông thôn được coi là không gian văn hóa, mà được gọi nôm na là văn hóa làng xã. Nông nghiệp là ngành sản xuất chính ở nông thôn, gắn liền với cây lúa nước, nuôi sống nhiều thế hệ người Việt Nam và theo đó chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp cũng song hành phát triển. Tuy nhiên, muốn nâng cao tính chuyên nghiệp, để có thể sản xuất ra nhiều hàng hóa phục vụ cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa lại là vấn đề cần bàn cho nền văn minh lúa nước trong tương lai. Nông dân chủ thể của ruộng đống, nương rẫy, hồ ao, rừng núi trong hơn bốn ngàn năm lịch sử đã làm giàu thêm cho văn hóa làng xã và đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước trong suốt chặng đường dài dựng nước và giữ nước.

Tìm sách