Tin tức
“Thời đại Hồ Chí Minh những mốc son rực rỡ”

“Thời đại Hồ Chí Minh những mốc son rực rỡ”

Thời đại Hồ Chí Minh - Những mốc son rực rỡ / Phạm Xuân Hằng, Bùi Thế Đức, Văn Thị Thanh Mai...; Vũ Kim Yến sưu tầm và b.s. - H. : Văn hoá thông tin, 2015. - 203 tr. ; 21 cm. - (Hồ Chí Minh - Người là niềm tin tất thắng) 959.704/M 27801/M 27800/ VL 8373

“Hồ Chí Minh và niềm tin tất thắng Bắc – Nam xum họp một nhà”

“Hồ Chí Minh và niềm tin tất thắng Bắc – Nam xum họp một nhà”

Hồ Chí Minh và niềm tin tất thắng Bắc Nam sum họp một nhà / Vũ Kim Yến, Văn Thị Thanh Mai, Hồ Sĩ Hiệp.... - H. : Văn hoá thông tin, 2015. - 200 tr. ; 21 cm. - (Hồ Chí Minh - Người là niềm tin tất thắng) 959.704092/VL 8369/M 27794/M 27793

"Sự ra đời của bản tuyên ngôn độc lập"

"Sự ra đời của bản tuyên ngôn độc lập"

Sự ra đời của bản tuyên ngôn độc lập / Nguyễn Văn Dương, Vũ Kim Yến sưu tầm và b.s. - H. : Văn hoá thông tin, 2015. - 196 tr. ; 21 cm 959.704/VL 8371/M 27797/M 27796

Trần Quốc Hương Nhân cách và kỳ tích

Trần Quốc Hương Nhân cách và kỳ tích

Trần Quốc Hương - Nhân cách và kỳ tích / Trần Giang. - H. : Văn hoá thông tin, 2012. - 495 tr. ; 21 cm Tỉnh ủy Hà Nam 959.737092/ĐC 597/ĐC 598/ĐC 599/M 25249/M 25248/M 25582/VL 7322/KC 2804

Tìm sách