Nghiệp vụ thư viện
Công nghệ mới trong ngành thông tin - thư viện

Công nghệ mới trong ngành thông tin - thư viện

"Một trong những lý do khiến con người vươn lên để trở thành sinh vật nổi trội nhất trên trái đất có thể được quy cho khả năng bẩm sinh truyền thông thông tin để lưu trữ, truy hồi và sử dụng trí thức để cho mỗi thế hệ tiếp nối không cần học lại những bài học của quá khứ để hành động một cách có hiệu quả trong hiện tại" (Bách khoa toàn thư Britannica). Con người đã vận dụng khả năng bẩm sinh truyền thông thông tin này để tiến hành những bước nhảy vọt quan trọng trong bước tiến hóa để nâng cao đời sống và nhận thức của mình đến một mức tột đỉnh như ngày hôm nay.

Chính sách đầu tư của Nhà nước cho hệ thống thư viện công cộng và một số ý kiến đề xuất

Chính sách đầu tư của Nhà nước cho hệ thống thư viện công cộng và một số ý kiến đề xuất

Thư viện là một thiết chế văn hóa có nhiệm vụ rất quan trọng trong việc sưu tầm, thu thập, lưu trữ, bảo quản lâu dài các xuất bản phẩm dân tộc nhằm phục vụ việc đọc và học tập suốt đời của người dân. Việc duy trì và phát triển hệ thống thư viện công cộng luôn là chủ trương của Đảng và Nhà nước, việc này đã được thể hiện rất rõ trong các Văn kiện, văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhằm tạo hành lang pháp lý cho các địa phương có căn cứ và cơ sở để tiến hành tổ chức, phát triển mạng lưới thư viện công cộng của địa phương. Bài viết giới thiệu những quy định hiện hành về chính sách đầu tư cho thư viện, đánh giá thực trạng chính sách của Nhà nước đối với hoạt động thư viện. Từ đó, tác giả đưa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện chính sách đầu tư cho thư viện.

Hoạt động thư viện và cung cấp thông tin phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong sự nghiệp đổi mới

Hoạt động thư viện và cung cấp thông tin phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong sự nghiệp đổi mới

Mở đầu Từ bao đời nay, văn hóa lúa nước là cụm từ thường được đề cập tới khi nói về cội nguồn phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Văn hóa lúa nước gắn liền với làng xã đã kiến tạo nên thuần phong mỹ tục của người Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc. Nông thôn được coi là không gian văn hóa, mà được gọi nôm na là văn hóa làng xã. Nông nghiệp là ngành sản xuất chính ở nông thôn, gắn liền với cây lúa nước, nuôi sống nhiều thế hệ người Việt Nam và theo đó chăn nuôi, thủy sản và lâm nghiệp cũng song hành phát triển. Tuy nhiên, muốn nâng cao tính chuyên nghiệp, để có thể sản xuất ra nhiều hàng hóa phục vụ cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa lại là vấn đề cần bàn cho nền văn minh lúa nước trong tương lai. Nông dân chủ thể của ruộng đống, nương rẫy, hồ ao, rừng núi trong hơn bốn ngàn năm lịch sử đã làm giàu thêm cho văn hóa làng xã và đóng góp to lớn cho sự phát triển của đất nước trong suốt chặng đường dài dựng nước và giữ nước.

Năng động là động lực phát triển của Thư viện

Năng động là động lực phát triển của Thư viện

1. Khái niệm về năng động Trước khi tìm hiểu về nội dung của năng động thư viện, ta cần phải làm sáng tỏ ngữ nghĩa của năng động là gì. Từ điển Tiếng Việt do Hoàng Phê làm chủ biên đưa ra định nghĩa: Năng động là có tác động tích cực, làm thay đổi thế giới xung quanh. Còn theo "Từ điển từ và ngữ Việt Nam" của Nguyễn Lân thì: Năng động là có khả năng hoạt động tích cực. Năng động trong tiếng Anh - "Dynamic" còn có thêm nghĩa là động lực. Như vậy, năng động là động lực, là khả năng hoạt động tích cực của một cá nhân, tập thể nhằm tác động một cách tích cực, có chủ đích để thay đổi thế giới xung quanh. Vậy nội hàm của năng động trong công tác thư viện là gì? Bài viết này đưa ra một cách lý giải ban đầu và có tính chất cá nhân về nội dung của năng động trong công tác thư viện.

Toàn cầu hóa, cơ hội và thách thức đối với ngành Thông tin - Thư viện Việt Nam

Toàn cầu hóa, cơ hội và thách thức đối với ngành Thông tin - Thư viện Việt Nam

1. Toàn cầu hóa: Hiện có nhiều định nghĩa khác nhau về toàn cầu hóa, trong đó có một định nghĩa mà chúng tôi cho rằng phản ảnh khá chính xác bản chất của toàn cầu hóa, đó là "Toàn cầu hóa là một quá trình biến các vùng miền, các cộng đồng người khác nhau từ trạng thái biệt lập, tách rời nhau thành một trạng thái khác về chất, bằng sự liên kết gắn bó thành một thể thống nhất hữu cơ trên quy mô toàn cầu. Khi đó, một sự kiện, một hiện tượng, một vấn đề xảy ra ở vùng miền này, ở cộng cồng người này sẽ có ảnh hưởng tác động tới các vùng miền, các cộng đồng người khác trên quy mô toàn thế giới".

Tìm sách