Nghiệp vụ thư viện
Liệu có áp dụng được triết lý chợ cá trong phục vụ ở các Thư viện Việt Nam?

Liệu có áp dụng được triết lý chợ cá trong phục vụ ở các Thư viện Việt Nam?

Xã hội phát triển, các thư viện ngày càng bị thúc ép phục vụ nhiều và có hiệu quả hơn trong khi các nguồn lực đầu tư, cả kinh phí và con người lại bị hạn chế. Trước bối cảnh đó, cũng có ý kiến cho rằng, với công việc “làm dâu trăm họ” lại thu nhập thấp như nghề thư viện thì khó mà đòi hỏi cán bộ thư viện phục vụ niềm nở và nhiệt tình. Tuy vậy cũng có những quan điểm khác cho rằng chỉ bằng cách cố gắng phục vụ người dùng tin thật tốt, thì các thư viện mới mong muốn tranh khỏi “cái vòng luẩn quẩn” và tự cứu mình. Theo chúng tôi, xác định và áp dùng một triết lý (văn hóa) phù hợp có thể là giải pháp tốt ch thư viện lúc này. Bài báo này với mục đích giới thiệu đôi nét về Triết lý chợ cá và kiến nghị về việc áp dụng triết lý này vào môi trường thư viện ở Việt Nam, bao gồm các nội dung sau đây: - Vài nét về triết lý chợ cá - Triết lý chợ cá trong các thư viện trên thế giới - Áp dụng triết lý chợ cá trong hoạt động thông tin - thư viện ở Việt Nam.

Quy tắc về đạo đức nghề nghiệp của cán bộ ngành Thư viện - Thông tin

Quy tắc về đạo đức nghề nghiệp của cán bộ ngành Thư viện - Thông tin

Lời nói đầu: Bản quy tắc về đạo đức nghề nghiệp này được xem như các khuyến nghị về mặt đạo đức mang tính định hướng cho các cán bộ thư viện - thông tin (TV-TT) và cũng là cơ sở để các Hiệp hội thư viện xem xét khi xây dựng hoặc chỉnh sửa các quy định của mình.

Nhu cầu đọc và văn hóa đọc

Nhu cầu đọc và văn hóa đọc

Bài viết luận giải thuật ngữ nhu cầu đọc, tầm quan trọng, bản chất cũng như cách xác định nhu cầu đọc và ba thành phần cấu thành nhu cầu đọc. Tác giả đã tập trung nghiên cứu nội dung và quá trình thỏa mãn nhu cầu đọc nghề nghiệp, mối quan hệ tương tác giữa nhu cầu đọc và văn hóa đọc. Qua đó, xác định vai trò của cán bộ thư viện trong quá trình thỏa mãn nhu cầu đọc với việc hình thành và nâng cao văn hóa cho người đọc.

Bàn về khái niệm

Bàn về khái niệm

1. Tài liệu là gì? Tài liệu là phương pháp bảo đảm thông tin cho quản lý và sản xuất. Theo nghĩa rộng, tài liệu cần thiết cho mọi lĩnh vực hoạt động xã hội loài người, giúp loài người ghi nhớ những tri thức và kinh nghiệm trong quá trình sống, làm việc và đấu tranh bảo vệ quyền lợi của mình. Tài liệu hình thành khi các ký tự, chữ viết xuất hiện.

Một số định hướng về hoạt động nghiệp vụ đối với thư viện cấp huyện trong thời kỳ đổi mới

Một số định hướng về hoạt động nghiệp vụ đối với thư viện cấp huyện trong thời kỳ đổi mới

Thư viện huyện đóng vai trò là cơ quan văn hóa giáo dục quan trọng hàng đầu, là trung tâm thông tin-thư viện-thư mục phục vụ cho học tập, nghiên cứu và sản xuất của nhân dân địa phương có nhiệm vụ tuyên truyền phổ biến tri thức cho cán bộ và nhân dân... góp phần làm cho nông thôn nhanh chóng phát triển và đổi mới. Với mục tiêu thống nhất, chuẩn hoá, đặc biệt khi các thư viện Việt Nam đang dần hoà nhập với hoạt động của thư viện quốc tế, cần tập trung thực hiện tốt một số hoạt động nghiệp vụ mang tính định hướng phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, văn hoá xã hội trong giai đoạn hiện nay, từng bước nâng cao vị thế xã hội của thư viện huyện.

Tìm sách