Giới thiệu sách hay
Ký ức tàu không số

Ký ức tàu không số

Ký ức tàu không số / Mã Thiện Đồng. - Có sửa chữa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2011. - 248 tr. ; 21 cm 959.7043/M 19906/M 19905/VL 5410

Trường Sơn tượng đài bất tử

Trường Sơn tượng đài bất tử

Trường Sơn tượng đài bất tử : Tập văn, thơ. - H. : Quân đội nhân dân, 2009. - 514 tr ; 21 cm 959.7043/M 17291/M 17290/VL 4264

Mùa hè cháy

Mùa hè cháy

Mùa hè cháy : Nhật ký chiến tranh / Quý Hải. - Tái bản . - H. : Hội nhà văn, 2008. - 311 tr. ; 21 cm 959.704 332/M 15723/M 15724/VL 3938

Phong thủy thực vật

Phong thủy thực vật

Phong thủy thực vật / Lý Đức Hùng ; Vương Tuyển dịch ; Nguyễn Mạnh Linh hiệu đính. - H. : Nxb. Thời đại, 2010. - 319 tr. ; 24 cm 133/M 6208/M 6145/VL 8724

Tìm hiểu nghệ thuật hát Chầu Văn

Tìm hiểu nghệ thuật hát Chầu Văn

Tìm hiểu nghệ thuật hát chầu văn : Sách tham khảo / Bùi Đình Thảo c. b., Nguyễn Quang Hải. - Tái bản có sửa chữa. - H. : Quân Đội Nhân Dân, 2017. - 268 tr. ; 21 cm Sách bổ sung 781.62009597/ĐC 1040

Tìm sách