Nghiệp vụ thư viện
Hội nghị - Hội thảo:

Hội nghị - Hội thảo:

Ngày 3/11/2016, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) tổ chức Hội nghị - Hội thảo “Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Thư viện” với mục đích nhìn nhận, đánh giá thực tiễn quá trình 15 năm thực hiện Pháp lệnh Thư viện.

Tác động của Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư

Tác động của Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư

1. Đặt vấn đề .Ngày 25/8/2004, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị 42-CT/TW "Về nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản". Mục tiêu nhằm định hướng hoạt động cho lĩnh vực xuất bản, in và phát hành trong giai đoạn đât nước đang có những chuyển biến nhanh chóng về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục. Có thể khẳng định, đây là chủ trương đúng đắn và kịp thời mang tính định hướng cao không chỉ cho lĩnh vực xuất bản, in và phát hành mà cả đối với hoạt động thư viện. Trong thực tiễn hoạt động, xuất bản và thư viện là hai lĩnh vực có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, bổ sung cho nhau, thư viện là cầu nối quan trọng giữa xuất bản phẩm với bạn đọc. Do đó, việc nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản, in và phát hành, cũng góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thư viện, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn và đa dạng của xã hội về cung cấp thông tin, tri thức và thưởng thức văn học nghệ thuật trong thời kỳ đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở rộng giao lưu, hội nhập quốc tế.

Nội dung và nguyên tắc hướng dẫn thiếu nhi đọc sách trong thư viện

Nội dung và nguyên tắc hướng dẫn thiếu nhi đọc sách trong thư viện

Đọc sách là một hoạt động tinh thần hết sức phức tạp của cá nhân, có sự tham gia của các yếu tố tâm lý: cảm giác, tri giác, biểu tượng, trí nhớ, tư duy… trong đó ngôn ngữ đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Là một loại hoạt động bên trong bị chi phối bởi tính chất các quá trình tâm lý của cá nhân và hệ thống tri thức kinh nghiệm của họ, hoạt động đọc hướng vào làm thay đổi chính chủ thể. Kết quả của hoạt động đọc là tri thức, giá trị thẩm mỹ, kinh nghiệm xã hội trong sách báo được chủ thể lĩnh hội đã tác động, cải biến năng lực và các phẩm chất của chính chủ thể, trong khi đó đối tượng của hoạt động, tức là nội dung tri thức, kinh nghiệm trong sách báo không hề bị hao mòn hay mất mát đi.

Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện phục vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện phục vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước ở Trung ương và địa phương, sự năng động, sáng tạo của đội ngũ những người làm thư viện, hoạt động của ngành Thư viện Việt Nam đã có nhiều thay đổi tích cực cả về số lượng và chất lượng phục vụ rộng rãi cộng đồng, bám sát nhu cầu thông tin, học tập, nghiên cứu, giải trí của mọi tầng lớp nhân dân trong từng giai đoạn phát triển của đất nước. Được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ngày 01/12/2015, Vụ Thư viện đã tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả hoạt động thư viện phục vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Kỹ năng giao tiếp trong môi trường thư viện

Kỹ năng giao tiếp trong môi trường thư viện

Giao tiếp ứng xử là một nhu cầu không thể thiếu và luôn gắn kết chặt chẽ với hoạt động của con người. Giao tiếp ứng xử thông minh, lịch lãm và chân thành là bà đỡ cho thành công và danh vọng. Giao tiếp là một quá trình trao đổi thông tin giữa các chủ thể , thông qua ngôn ngữ nói, ngôn ngữ viết và ngôn ngữ biểu cảm, qua đó các chủ thể tham gia giao tiếp luôn hướng tới sự đồng thuận mà mình mong muốn.

Tìm sách