Giới thiệu sách hay
Tuyển chọn những câu chuyện hay nhất hạt giống tâm hồn

Tuyển chọn những câu chuyện hay nhất hạt giống tâm hồn

Tuyển chọn những câu chuyện hay nhất : Hạt giống tâm hồn / Nhiều tác giả. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 333 tr. ; 21 cm Sách bổ sung 158/VL 9218/M 29304/M 29303

Những bậc hiền nhân trong lịch sử Việt Nam

Những bậc hiền nhân trong lịch sử Việt Nam

Những bậc hiền nhân trong lịch sử Việt Nam / Nhóm Trí thức Việt b.s. - H. : Lao động, 2013. - 205 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách "Việt Nam - đất nước, con người") 920.09597/M 23819/M 23818/M 23817/M 23816/VL 6795/VL 6796/KC 2990/KC 2991

Ký ức tàu không số

Ký ức tàu không số

Ký ức tàu không số / Mã Thiện Đồng. - Có sửa chữa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2011. - 248 tr. ; 21 cm 959.7043/M 19906/M 19905/VL 5410

Trường Sơn tượng đài bất tử

Trường Sơn tượng đài bất tử

Trường Sơn tượng đài bất tử : Tập văn, thơ. - H. : Quân đội nhân dân, 2009. - 514 tr ; 21 cm 959.7043/M 17291/M 17290/VL 4264

Mùa hè cháy

Mùa hè cháy

Mùa hè cháy : Nhật ký chiến tranh / Quý Hải. - Tái bản . - H. : Hội nhà văn, 2008. - 311 tr. ; 21 cm 959.704 332/M 15723/M 15724/VL 3938

Tìm sách