Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2017

Thực hiện Hướng dẫn số 03/HD-SVHTTDL-CĐS ngày 29/12/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Công đoàn Sở về việc tổ chức Hội nghị công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc năm 2017. Chiều ngày 12 tháng 01 năm 2017, Thư viện tỉnh Hà Nam (TVTHN) đã tổ chức “Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm 2017”. Hội nghị vinh dự được đón tiếp đồng chí Trần Văn Tiến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; đại diện lãnh đạo các phòng chức năng trực thuộc Sở, Ban chấp hành Đoàn TNCSHCM cùng toàn thể các đồng chí cán bộ, viên chức, người lao động Thư viện tỉnh.

Tìm sách